Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 6. 4. 2016

Zápis č. 201604 ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny, konaného v Dolních Chvatlinách dne 6. 4. 2016

Přítomni: František Protiva, Jaroslav Hoření, Ing. Iva Kuchařová, Roman Jeřábek, Radek Sršeň, Jarmila Dědková, Jarmila Havlínová, Milan Štika

 Omluveni: Radek Štika – zaměstnání         

 Zapisovatel: Radka Kostková

 Ověřovatelé:  Jarmila Dědková, Ing. Iva Kuchařová

 

 Program:       

  1. Úvod, usnášeníschopnost.
  2. Vodohospodářská infrastruktura.
  3. Různé – diskuze, žádosti a připomínky.
  4. Usnesení a závěr.

1. Starosta zahájil dnešní jednání v 18:04 s tím, že je přítomno 8 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 8 hlasy přítomných.

2. Vodohospodářská infrastruktura 

Smlouva

Členové obdrželi doplněný harmonogram prací na vodohospodářskou infrastrukturu (příloha smlouvy) a smlouvu doplněnou o data zhotovitele.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo s vybranou firmou „Společnost Dolní Chvatliny – ESB/VPK“ za těchto podmínek:

1. Nejpozději v den podpisu smlouvy předloží zhotovitel plnou moc firmy VPK Suchý s. r. o. ve prospěch Energie – stavební a báňská a. s. ze dne 7. ledna 2016 s úředně ověřenými podpisy od společníka VPK Suchý s. r. o. a identifikaci, o kterého jednatele se jedná.

2. Shodné úředně ověřené podpisy budou doloženy i u Společenské smlouvy ze dne 7. ledna 2016 uzavřené mezi výše uvedenými společnostmi.

Schváleno 8 hlasy přítomných.

 

Harmonogram dílčích projektů

Zastupitelstvo obce souhlasí se zprostředkováním zpracování dílčích projektů na domovní přípojky. Příspěvek od občanů na jedno přípojné místo (rodinné domy), na jednu bytovou jednotku (bytové domy) bude činit částku 6000 Kč splatnou nejdéle do 18 měsíců od zahájení stavby vodovodu a kanalizace. Zastupitelstvo obce souhlasí s oslovením firem: KOMPRIN Praha 3, Fiala projekty Praha 4, Radim Kozlovský Kolín na zpracování projektů na domovní přípojky a stavební povolení.

Schváleno 8 hlasy přítomných.

 

Dobrovolné přihlášení jako plátci DPH

Zastupitelstvo obce souhlasí s dobrovolným přihlášením k dani z přidané hodnoty.

Schváleno 8 hlasy přítomných.

 

3. Různé – diskuze, žádosti a připomínky

Žádost J. M. o koupi parcely p. č. 1/1 v k. ú. Dolní Chvatliny.

Zastupitelstvo schvaluje tuto žádost a zveřejnění záměru uvedenou parcelu odprodat 8 hlasy přítomných.

 

4. Usnesení a závěr

Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

 

Příští termín konání zastupitelstva obce se bude konat dle potřeby.

Jednání ukončeno v 19:50 hodin.

V Dolních Chvatlinách dne 6. dubna 2016.

 

Zapsala: Radka Kostková

Zápis ověřili: Jarmila Dědková, Ing. Iva Kuchařová