Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 2. 6. 2015

Zápis č. 201503 ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny, konaného v Dolních Chvatlinách dne 2. 6. 2015

Přítomni:                 František Protiva, Jaroslav Hoření, ing. Iva Kuchařová, Radek Štika, Roman Jeřábek,  Jarmila Dědková, Radek Sršeň

Omluveni:                  Milan Štika – dovolená, Jarmila Havlínová – zaměstnání

Zapisovatel:                Radka Kostková

Ověřovatelé:               Ing. Iva Kuchařová, Radek Štika

Program:       

 1. Úvod, usnášeníschopnost.

2. Činnost obecního úřadu.

3. Rozpočtové opatření č. 2/2015.

4. Závěrečný účet obce za rok 2014.

5. Dotace v roce 2015.

6. Smlouva o věcném břemeni

7. Diskuze, žádosti a připomínky, různé.

8. Závěr.

 

1. Starosta zahájil dnešní jednání v 17:05 s tím, že je přítomno 7 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 7 hlasy přítomných.

 

2. Činnost obecního úřadu.

Běžná administrativní činnost OÚ, inkaso a evidence poplatků, příprava závěrečného účtu  obce za rok  2014. Zajištění průběžné péče o veřejná prostranství a majetek Obce. Odesláno 67 výzev k zaplacení dlužných poplatků. ZO prodlužuje možnost úhrady poplatků bez penále do 30. 6. 2015. Schváleno 7 hlasy přítomných.

Příprava žádostí o dotace na rok 2015.

Dále starosta informuje o zajištění svozu bioodpadů – nákup hnědých popelnic a následný pronájem či prodej občanům. Od 1. 6. 2015 nastoupila paní P. P. na základě doporučení úřadu práce, který zároveň poskytl dotaci na její mzdu. Bude vykonávat pomocné práce při úklidu a údržbě majetku obce. Zastupitelstvo bere na vědomí.

 

3. Rozpočtové opatření č. 2/2015.

Starosta přednesl návrh rozpočtového opatření č.  2/2015, které bylo projednáno a schváleno FV dne 25. 5. 2015. Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje znění této zprávy 7 hlasy přítomných.

 

4. Závěrečný účet Obce za rok 2014.

Závěrečný účet Obce Dolní Chvatliny za rok 2014 byl řádně zveřejněn na úřední desce OÚ předepsaným způsobem i na webových stránkách obce dne 24. 3. 2015, do dnešního dne nebyla doručena k tomuto závěrečnému účtu jakákoliv připomínka.  Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje Závěrečný účet Obce Dolní Chvatliny za rok 2014 bez výhrad 7 hlasy přítomných.  

 

5. Dotace v roce 2015.

Starosta informuje přítomné, že na rok 2015 bylo požádáno o dotace z grantového programu Středočeského kraje. Byly v termínu podány žádosti na Grant z Fondu kultury na činnost Velkého dechového orchestru, z Fondu životního prostředí na první etapu vodohospodářské infrastruktury, z Fondu rozvoje obcí a měst na rekonstrukci veřejného osvětlení Mančice. Na rekonstrukci budovy MŠ v Dolních Chvatlinách jsme po dohodě s ing. Kuchařovou žádost v letošním roce nepodali – důvodem byly skutečné rozpočtované náklady ve výši cca 15 mil. Kč. Na základě konzultace se stavebním úřadem doporučujeme akci rozdělit na dílčí etapy a v souladu s tím požádat v příštím dotačním období. Zastupitelstvo bere na vědomí.

V letošním roce má VDO 110 let výročí nepřetržité od svého založení v Mančicích v roce 1905.Starosta navrhuje požádat o dotaci hejtmana kraje a uspořádat v rámci posvícení ve dnech 4. a 5. září 2015 oslavy 110 let výročí VDO spojené s vysvěcením obnovené zvoničky v Horních Chvatlinách a se 765. výročím obce. Schváleno 7 hlasy přítomných.

 

6. Smlouva o věcném břemeni

Zastupitelstvu obce byl předložen návrh smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti. Jedná se o věcné břemeno za „přípojku k ČOV“ v Dolních Chvatlinách. ZO souhlasí s podepsáním smlouvy č. IV-12-6015816/VB/1 v Dolních Chvatlinách 7 hlasy přítomných, za podmínky, že bude navýšena částka jednorázové náhrady vyplacené povinnému za zřízení věcného břemene, a to ve výši 50000 Kč.

 

7. Diskuze, připomínky a žádosti občanů.

Radek Sršeň navrhuje uzavřít veřejnoprávní smlouvu o zajištění požární ochrany v celé obci  Dolní Chvatliny s JPO V Libodřice. ZO souhlasí 7 hlasy přítomných s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o zajištění požární ochrany.

ZO souhlasí 7 hlasy přítomných s provedením opravy oplocení dětského hřiště v Horních Chvatlinách a s výměnou písku na dětských hřištích ve všech částech obce.

Na základě stížnosti občanů ukládá ZO starostovi upozornit na zákaz odkládání jakéhokoliv odpadu zejména bio na břeh rybníka nebo na obecní pozemky.

Oslovit stavební úřad Zásmuky o pomoc při řešení havarijního stavu stodoly u č. p. 14 – ohrožení veřejného prostranství.

ZO souhlasí 7 hlasy přítomných s půjčením skákacího hradu za 1000 Kč Obci Polní Voděrady.

 

8. Usnesení a závěr

Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

 

Příští termín konání zastupitelstva obce bude domluven dle potřeby.

Jednání ukončeno v 18.30 hodin.

 

V Dolních Chvatlinách dne 2. 6. 2015.

  

Zapsala:                       Radka Kostková

 

 

Zápis ověřili:                Ing. Iva Kuchařová, Radek Štika