Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 18. 12. 2019

Zápis č. 201907  ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny, konaného v Dolních Chvatlinách dne 18. 12. 2019

 

Přítomni:         Ladislav Beran, Jaroslav Hoření, Radek Sršeň, Zdeňka Ebertová, Bc. Lukáš Hejduk, Ing. Iva Kuchařová, Věra Fundová, Zdeněk Štika

Zapisovatel:   Radka Kostková

Ověřovatelé:  Ing. Iva Kuchařová, Věra Fundová

Omluveni:       Pavel Vaněk – zaměstnání

 

Program:

1. Úvod, usnášeníschopnost

2. Činnost OÚ za uplynulé období

3. Rozpočtové opatření č. 5/2019.

4. Rozpočet na rok 2020 Obce Dolní Chvatliny.

5. Rozpočet na rok 2020 Mateřské školy.

6. Dodatek smlouvy Nykos

7. Záměr prodeje obecního pozemku

8. Různé – diskuze, žádosti a připomínky.

9. Usnesení a závěr

 

 

1. Starosta zahájil dnešní jednání v 18.00 hodin s tím, že je přítomno 8 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 8 hlasy přítomných.

2. Činnost OÚ za uplynulé období

Starosta informoval zastupitelstvo o běžném provozu obecního úřadu.

3. Rozpočtové opatření č. 5/2019

Radka Kostková předložila návrh rozpočtového opatření č. 5/2019 a doporučuje ZO ke schválení. Schváleno 8 hlasy přítomných.

4. Rozpočet na rok 2020 Obce Dolní Chvatliny

 

Návrh rozpočtu na rok 2020 byl řádně zveřejněn na úřední desce. Na základě podkladů z kraje se navrhuje zapracovat navýšení na položce 4112 z 103700 Kč na 109600 Kč. Rozpočet na rok 2020 se schvaluje jako přebytkový. Závaznými ukazateli jsou paragrafy. Zastupitelstvo schvaluje 8 hlasy přítomných.

5. Rozpočet na rok 2020 Mateřské školy Dolní Chvatliny

Návrh rozpočtu na rok 2020 byl řádně zveřejněn na úřední desce, do dnešního dne nebyly podány jakékoliv připomínky k tomuto návrhu. Zastupitelstvo schvaluje 8 hlasy přítomných.

6. Dodatek smlouvy s firmou NYKOS, Starosta předkládá ZO dodatek č. 1/2019 ke smlouvě o poskytování služeb s firmou NYKOS o svozu a likvidaci odpadů. Zastupitelstvo obce souhlasí 8 hlasy přítomných a pověřuje starostu podpisem předmětného dodatku.

7. Záměr prodeje obecního pozemku

Záměr na prodej pozemku č. p. 1/1 v k. ú. Dolní Chvatliny byl řádně vyvěšen na úřední desce. Do uvedené lhůty přišla jedna nabídka. Zastupitelstvo schvaluje 8 hlasy přítomných prodej předmětného pozemku zájemci M. F. za cenu uvedenou v nabídce s připočtením příslušné sazby DPH v souladu se zveřejněným záměrem

8. Různé – diskuse, žádosti a připomínky

Žádost O. H. o vyjádření s rozdělením pozemků v k. ú. Mančice v jeho vlastnictví. Zastupitelstvo bere na vědomí s upozorněním na velikost jednotlivých parcel pro účely výstavby. Musí být  v souladu se schváleným územním plánem obce Dolní Chvatliny.   

Žádost o příspěvek na týdenní stacionář. Zastupitelstvo 8 hlasy přítomných odkládá tuto žádost na příští zasedání.

9. Usnesení a závěr

Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným

usnesením z dnešního jednání.

 

Příští termín konání zastupitelstva obce se bude konat dle potřeby.

Jednání ukončeno v 19.30 hodin.

 

V Dolních Chvatlinách dne 18. prosince 2019.

Zapsala:           Radka Kostková

Zápis ověřily: ing. Iva Kuchařová, Věra Fundová

 

Komentáře jsou zavřeny.