Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 13. září 2016

Zápis č. 201609 ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny, konaného v Dolních Chvatlinách dne 13. 9. 2016

Přítomni:         František Protiva, Roman Jeřábek, ing. Iva Kuchařová, Jarmila Havlínová, Milan Štika, Jarmila Dědková

Omluveni:        Jaroslav Hoření, Radek Štika, Radek Sršeň

 

 Zapisovatel:     Radka Kostková

 Ověřovatelé:     Jarmila Havlínová, ing. Iva Kuchařová

 

 Program:       

1. Úvod, usnášeníschopnost

2. Informace o VHI – II. etapa, výběrová řízení, postup I. etapy

3. Různé – diskuze, žádosti a připomínky

4. Usnesení a závěr

 

1. Starosta zahájil dnešní jednání v 18:35 s tím, že je přítomno 6 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Vzhledem k potřebným změnám v rozpočtu navrhuje starosta zařadit do programu bod č. 3. Rozpočtové opatření č. 3/2016.

Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 6 hlasy přítomných.

Starosta informoval, že byla uskutečněna kupní smlouva na pozemek st. p. 21 a byl podán návrh na vklad do katastru.

2. Vodohospodářská infrastruktura 

Je podána informace o dosavadním průběhu stavby v D. Chvatlinách.

Zahajují se přípravné práce pro realizaci II. etapy VHI pro části obce Horní Chvatliny a Mančice.

-          Byli jsme zařazeni do dotačního programu MZE i s částmi obce Horní Chvatliny a Mančice. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k zahájení přípravy zadávacích podmínek a následně k zahájení veřejné zakázky na výběr zhotovitele vodohospodářské stavby v rámci projektu Horní Chvatliny a Mančice – kanalizace a vodovod. Schváleno 6 hlasy přítomných.

-          Ve dnech 26. a 27. 9. 2016 bude ze strany projektanta prováděno konkrétní zaměření domovních přípojek v Horních Chvatlinách. Za Obec se toho s projektanty zúčastní ing. Iva Kuchařová a Roman Jeřábek.

-          Ve dnech 4. a 5. 10. 2016 bude ze strany projektanta prováděno konkrétní zaměření domovních přípojek v Mančicích. Za Obec se toho s projektanty zúčastní – zatím bez rozhodnutí.

-          Vzhledem k podstatnému rozšíření prací na administraci II. etapy VHI navrhuje starosta uzavřít příslušný dodatek ke smlouvě s ERV 56/2011.

Zastupitelstvo souhlasí a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku č. 2.  Schváleno 6 hlasy    přítomných.

3. Rozpočtové opatření č. 3

Předmětem tohoto rozpočtového opatření je zohlednění finančních nákladů na volby do zastupitelstva kraje. Dále jsou provedeny přesuny prostředků mezi položkami a paragrafy bez celkového navýšení příjmů či výdajů. Starosta navrhuje schválit toto rozpočtové opatření. Schváleno 6 hlasy přítomných.

4. Různé – diskuze, žádosti a připomínky

Starosta předložil návrh pana L., na vybudování nového pomníčku v Dolních Chvatlinách, včetně jeho přemístění na pozemek ve vlastnictví obce před budovu OÚ. Zastupitelstvo obce neschvaluje tento návrh 6 hlasy přítomných.

Dále předkládá žádost paní J. Č. a M. V., o změnu hrobového místa č.52/I na hřbitově v Dolních  Chvatlinách – uvolnění nového hrobového místa a zmenšení stávajícího. Zastupitelstvo souhlasí za podmínky, že přemístění hrobu dle návrhu provede odborná firma. Schváleno 6 hlasy přítomných.

Žádost Mysliveckého sdružení Dolní Chvatliny o finanční příspěvek na cvičné brokové střely. Zastupitelstvo obce bere na vědomí tuto žádost s tím, že pro letošní rok nebyl fond pro spolkovou činnost v obci zřízen. V tomto roce nebude žádosti vyhověno.

5. Usnesení a závěr

Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

Příští termín konání zastupitelstva obce se bude konat dle potřeby.

Jednání ukončeno v 19:45 hodin.

 

V Dolních Chvatlinách dne 13. září 2016.

Zapsala:                      Radka Kostková

Zápis ověřili:            Jarmila Havlínová, ing. Iva Kuchařová