ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS_O_VÝSLEDKU_VOLEB_DO_ZASTUPITELSTVA OBCE (pdf)