Zápis č. 202009 ze zasedání ZO, konaného dne 21. 12. 2020

 Zápis č. 202009 ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny, konaného v Dolních Chvatlinách dne 21. 12. 2020

 

Přítomni:         Ladislav Beran, Jaroslav Hoření, Radek Sršeň, Pavel Vaněk, Bc. Lukáš Hejduk, Ing. Iva Kuchařová, Věra Fundová

Zapisovatel:    Radka Kostková

Ověřovatelé:   Bc. Lukáš Hejduk, Jaroslav Hoření

 Omluveni:       Zdeňka Ebertová, Zdeněk Štika

 

Program:

1. Úvod, usnášeníschopnost

2. Činnost OÚ za uplynulé období

3. Rozpočet na rok 2021 Obce Dolní Chvatliny

4. Rozpočet na rok 2021 Mateřské školy

5. Záměr prodeje obecního pozemku

6. Stanovení závazných ukazatelů MŠ Dolní Chvatliny

7. Kalkulace ceny vodného a stočného pro rok 2021

8. Dotace Ministerstva financí ČR – výzva VPS-223-232020

9. Různé – diskuze, žádosti a připomínky

10. Usnesení a závěr

 

 

1. Starosta zahájil dnešní jednání v 16.00 hodin s tím, že je přítomno 7 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 7 hlasy přítomných.

 

2. Činnost OÚ za uplynulé období

Starosta informoval zastupitelstvo o běžném provozu obecního úřadu. Starosta je pověřen zastupitelstvem obce zajištěním právních služeb v oblasti stavebního práva.

 

3. Rozpočet na rok 2021 Obce Dolní Chvatliny

Návrh rozpočtu na rok 2021 byl řádně zveřejněn na úřední desce. Rozpočet na rok 2021 se schvaluje jako přebytkový. Závaznými ukazateli jsou paragrafy. Zastupitelstvo schvaluje 7 hlasy přítomných.

 

4. Rozpočet na rok 2021 Mateřské školy Dolní Chvatliny

Návrh rozpočtu na rok 2021 byl řádně zveřejněn na úřední desce, do dnešního dne nebyly podány jakékoliv připomínky k tomuto návrhu. Zastupitelstvo schvaluje 7 hlasy přítomných.

 

5. Záměr prodeje obecního pozemku

Záměr na prodej části (cca 15 m2) pozemku č. p. 36/11 v k. ú. Dolní Chvatliny byl řádně vyvěšen na úřední desce. Do uvedené lhůty přišla jedna nabídka. Zastupitelstvo schvaluje 7 hlasy přítomných prodej předmětného pozemku zájemci manželům K. za cenu 200 Kč/m2. Kupní smlouva bude sepsána po vypracování geometrického plánu, který zajistí kupující.

 

6. Stanovení závazných ukazatelů pro MŠ na rok 2021

Zastupitelstvo stanovuje závazné ukazatele pro hospodaření MŠ pro rok 2021 takto: Příspěvek zřizovatele na provozní výdaje pro rok 2021 činí celkem 300000,- Kč a bude poukázán na běžný účet MŠ nejpozději do 31. 3. 2021. Zastupitelstvo schvaluje 7 hlasy přítomných.

 

7. Kalkulace ceny vodného a stočného pro rok 2021

Zastupitelstvo obce stanovuje pro rok 2021 cenu vodného a stočného ve stejné výši jako v roce 2020. Tedy od 1. 1. 2021 cena vodného činí 40 Kč za 1 m3 s DPH a cena stočného činí 40 Kč za 1 m3 s DPH. Zastupitelstvo schvaluje 7 hlasy přítomných.

 

8. Dotace Ministerstva financí ČR

Z důvodu časové tísně a koronavirové epidemie navrhuje starosta odmítnutí dotace z Ministerstva financí z výzvy VPS-223-2-2020 Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury. Zastupitelstvo obce schvaluje 7 hlasy přítomných.

 

9. Různé – diskuse, žádosti a připomínky

 

10. Usnesení a závěr

Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným

usnesením z dnešního jednání.

 

 

Příští termín konání zastupitelstva obce se bude konat dle potřeby.

Jednání ukončeno v 17.10 hodin.

 

V Dolních Chvatlinách dne 21. prosince 2020.

 

Zapsala:           Radka Kostková

Zápis ověřili:    Bc. Lukáš Hejduk, Jaroslav Hoření

 

Komentáře jsou zavřeny.