Zápis č. 202008 ze zasedání Zastupitelstva obce

Zápis č. 202008 ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny, konaného v Dolních Chvatlinách dne 2. 12. 2020

Přítomni:         Ladislav Beran, Jaroslav Hoření, Radek Sršeň, Zdeňka Ebertová, Bc. Lukáš Hejduk, Ing. Iva Kuchařová, Věra Fundová, Zdeněk Štika, Pavel Vaněk

Zapisovatel:    Radka Kostková

Ověřovatelé:   ing. Iva Kuchařová, Zdeněk Štika

 

Program: 

1 Úvod, usnášeníschopnost.

2. Rozpočtové opatření č. 4/2020.

3. Dodatek smlouvy Nykos

4. Záměr prodeje obecního pozemku

5. Stanovení výše odměny neuvolněných zastupitelů pro rok 2021

6. Schválení Stanov Svazku obcí Ny-Ko

7. Inventury 2020

8. Různé – diskuze, žádosti a připomínky

9. Usnesení a závěr

 

 

1. Starosta zahájil dnešní jednání v 16.05 hodin s tím, že je přítomno 9 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů.

Starosta navrhuje doplnit program jednání o body: 3. Schválení Smlouvy o bezúplatném převodu movitého majetku a 4. Vystoupení ze svazku mikroregionu Kouřimsko. Schváleno 9 hlasy přítomných.

 

2. Rozpočtové opatření č. 4/2020

Radka Kostková předložila návrh rozpočtového opatření č. 4/2020 a doporučuje ZO ke schválení. Schváleno 9 hlasy přítomných.

 

3. Schválení Smlouvy o bezúplatném převodu movitého majetku

Starosta předložil ZO Smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku ze Svazku obcí mikroregionu Kouřimsko. Jedná se o 9 kusů laviček. Zastupitelstvo obce schvaluje 9 hlasy přítomných a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

4. Vystoupení ze svazku mikroregionu Kouřimsko

Zastupitelstvo obce schvaluje 9 hlasy přítomných ukončení členství ve Svazku obcí mikroregionu Kouřimsko, a to k 31. 12. 2020.

 

5. Dodatek smlouvy s firmou NYKOS

Starosta předkládá ZO dodatek č. 1/2021 ke smlouvě o poskytování služeb s firmou NYKOS o svozu a likvidaci odpadů. Zastupitelstvo obce souhlasí 9 hlasy přítomných a pověřuje starostu podpisem předmětného dodatku.

  

6. Záměr prodeje obecního pozemku

Záměr na prodej pozemku č. p. 1/1 v k. ú. Dolní Chvatliny. Zastupitelstvo schvaluje 9 hlasy přítomných vyvěšení záměru prodeje uvedeného pozemku.

 

7. Stanovení výše odměny neuvolněných zastupitelů pro rok 2021

Starosta navrhuje odměnu neuvolněných zastupitelů pro rok 2021 v nezměněné výši. Pro 8 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 1 hlas. Schváleno 8 hlasy přítomných.

 

8. Schválení Stanov Svazku obcí Ny-Ko

Starosta předložil ZO ke schválení nové Stanovy Svazku obcí Ny-Ko. Schváleno 9 hlasy přítomných.

 

9. Inventury 2020

Starosta předložil Plán inventur na rok 2020 ve složení hlavní inventurní komise: Předseda – Zdeněk Štika, členové – Radek Sršeň, ing. Iva Kuchařová, Jaroslav Hoření, Věra Fundová. Schváleno 9 hlasy přítomných.

 

10. Různé – diskuse, žádosti a připomínky

Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej části obecních pozemků p. č. 310/10 (cca 15m2) v k. ú. Mančice manželům A. a M. H. a manželům M. a O. M. část pozemku 310/5 (5 m2) v k. ú Mančice dle zveřejněného záměru. Schváleno 9 hlasy přítomných.

 

Žádost manželů K. o odkup části pozemku 36/11 cca 15 m2 v k. ú. Dolní Chvatliny. Zastupitelstvo obce souhlasí s vyvěšením příslušného záměru.  Schváleno 9 hlasy přítomných.

 

Žádost manželů K. o odkup části pozemku 36/11 v k. ú. Dolní Chvatliny. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu o prověření možnosti prodeje 1/16 předmětného pozemku. 

 

Žádost JK o zprovoznění veřejného osvětlení k domu č. 48 v Dolních Chvatlinách. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu zajištěním propojení nových lamp veřejného osvětlení. Schváleno 9 hlasy přítomných.

 

Žádost ředitelky MŠ – Podání Žádosti o dotaci z Šablon III pro MŠ Dolní Chvatliny. Pro – 8 hlasů, proti – 0 hlasů, zdržel se – 1 hlas. Schváleno 8 hlasy přítomných.

 

Žádost o připojení k obecním sítím pana M. Zastupitelstvo pověřuje starostu, aby žádost konzultoval  s paní Hrstkovou, za jakých podmínek se lze připojit k obecním sítím.

 

Žádost o připojení k obecním sítím paní M. M. Zastupitelstvo pověřuje starostu, aby žádost konzultoval  s paní Hrstkovou, za jakých podmínek se lze připojit k obecním sítím.

 

11. Usnesení a závěr

Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným

usnesením z dnešního jednání.

 

Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat dne 21. 12. 2020 od 16.00 na OÚ Dolní Chvatliny. Jednání ukončeno v 18.15  hodin.

V Dolních Chvatlinách dne 2. prosince 2020.

Zapsala:           Radka Kostková

Zápis ověřili:    ing. Iva Kuchařová, Zdeněk Štika

 

Komentáře jsou zavřeny.