Zápis č. 202007 ze zasedání OZ dne 10. 9. 2020

Zápis č. 202007 ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny,konaného v Dolních Chvatlinách dne 10. 9. 2020

Přítomni:       Ladislav Beran, Zdeněk Štika, Zdeňka Ebertová, Věra Fundová, Ing. Iva Kuchařová, Bc. Lukáš Hejduk, Radek Sršeň

Omluveni:      Jaroslav Hoření, Pavel Vaněk

Zapisovatel:   Radek Sršeň

Ověřovatelé:  Zdeňka Ebertová, Zdeněk Štika

Program:

  1. Úvod, usnášeníschopnost.
  2. Výběr realizační firmy na Sanaci obecních bytů.
  3. Usnesení a závěr

 

1. Úvod, usnášeníschopnost

Starosta zahájil dnešní jednání v 18.00 hodin s tím, že je přítomno 7 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 7 hlasy přítomných.

 2. Výběr realizační firmy na sanaci obecních bytů.

Dne 10. 9. 2020 provedla hodnotící komise posouzení nabídek zhotovitelů na sanaci obecních bytů.

Starosta seznámil přítomné s rozhodnutím hodnotící komise pro výběr zhotovitele na sanaci obecních bytů. Na základě splnění povinných kriterií zadávacího řízení všemi uchazeči byl vybrán a komisí doporučen zastupitelstvu ke schválení uchazeč (nabídka č.2 podaná dne 9.9.2020 č.j 327/2020), který nejvíce splňoval požadavky výběrového řízení. Z tohoto důvodu starosta navrhuje zastupitelstvu následující usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje výběr zhotovitele na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu „sanace obecních bytů“ a zároveň pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem. Schváleno 7 hlasy přítomných.

 

3. Usnesení a závěr

Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

Příští termín konání zastupitelstva obce se bude konat dle potřeby

Jednání ukončeno v 18:30 hodin.

V Dolních Chvatlinách dne 10. 9. 2020.

Zapsal:              Radek Sršeň

Zápis ověřili:   Zdeňka Ebertová a Zdeněk Štika

Komentáře jsou zavřeny.