Zápis č. 202001 ze zasedání zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny

Zápis č. 202001 ze zasedání zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny, konaného v Dolních Chvatlinách dne 24. 2. 2020

 

Přítomni:        

Ladislav Beran, Zdeněk Štika, Jaroslav Hoření, Radek Sršeň, Pavel Vaněk, Zdeňka Ebertová, Bc. Lukáš Hejduk, Věra Fundová, Ing. Iva Kuchařová

Zapisovatel:  

Radka Kostková

Ověřovatelé:

Zdeňka Ebertová, Zdeněk Štika

 

Program:

 

1. Úvod, usnášeníschopnost.

2. Činnost OÚ za uplynulé období

3. Rozpočtové opatření č. 1/2020

4. Stanovení závazných ukazatelů pro MŠ na rok 2020

5. Kalkulace ceny vodného a stočného pro rok 2020

6. Souhlas vlastníka s výsadbou stromů

7. Zařazení techniky do IZS

8. Smlouvy o zajišťování PO

9. Různé – diskuze, žádosti, připomínky

10. Usnesení a závěr

 

 

1. Starosta zahájil dnešní jednání v 17.08 hodin s tím, že je přítomno 9 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 9 hlasy přítomných.

Pan Hoření navrhuje změnu programu, a to, vložit bod Mimořádná splátka úvěru. Schváleno 8 hlasy přítomných – 8 hlasů pro, 1 hlas se zdržel. Bod bude zařazen jako číslo 4. Dále se bude v programu pokračovat beze změn.

 

2. Činnost OÚ za uplynulé období

Starosta informoval o provedení kácení stromů. Noční měření vody bude provedeno na přelomu února a března, odstraněna závada na tlakové kanalizaci.

 

3. Rozpočtové opatření č. 1/2020

Zastupitelstvo schvaluje 9 hlasy přítomných rozpočtové opatření č. 1/2020.  

 

4. Mimořádná splátka úvěru

Pan Hoření navrhuje, vzhledem ke kladnému hospodářskému výsledku za rok 2019, splatit mimořádnou splátku úvěru ve výši 1 mil. Kč. Schváleno 9 hlasy přítomných.

 

5. Stanovení závazných ukazatelů pro MŠ na rok 2020

Zastupitelstvo stanovuje závazné ukazatele pro hospodaření MŠ pro rok 2020 takto: Příspěvek zřizovatele na provozní výdaje pro rok 2020 činí celkem 300.000,- Kč a bude poukázán na běžný účet MŠ nejpozději do 28. 2. 2020. Zastupitelstvo schvaluje 9 hlasy přítomných.

 

6. Kalkulace cena vodného a stočného pro rok 2020

Zastupitelstvo obce stanovuje pro rok 2020 cenu vodného a stočného ve stejné výši jako v roce 2019. Tedy od 1. 1. 2020 cena vodného činí 40 Kč za 1 m3 s DPH a cena stočného činí 40 Kč za 1 m3 včetně DPH. Zastupitelstvo schvaluje 9 hlasy přítomných.

 

7. Souhlas vlastníka s výsadbou stromů

Zastupitelstvo Obce souhlasí s výsadbou stromů na pozemcích Obce pro k. ú. Mančice p. č. 310/11 a 42/8, v k. ú. Horní Chvatliny p. č. 199/1. Zastupitelstvo schvaluje 9 hlasy přítomných.

 

8. Zařazení techniky do IZS

Sbor dobrovolných hasičů Mančice žádá o zařazení hasičské techniky – Ford Transit a CAS 25K LIAZ do IZS (Integrovaný záchranný systém). Zastupitelstvo souhlasí 8 hlasy přítomných. Pro 8 hlasů, 1 hlas se zdržel.

 

9. Smlouvy o zajištění požární ochrany

SDH Dolní Chvatliny – Mančice předkládá smlouvy s obcí Polní Voděrady, Libodřice a Krychnov o zajištění požární ochrany. Pro 8 hlasů, proti 1 hlas.  Zastupitelstvo souhlasí 8 hlasy přítomných a pověřuje starostu podepsáním příslušných smluv. 

 

10. Různé

Upřesnění ceny již schváleného záměru odprodeje části pozemku p. č. 310/10 manželům S. Prodejní cena se stanovuje za cenu obvyklou 200 Kč/1m2. Zastupitelstvo schvaluje 9 hlasy přítomných.

 

Žádost Včelařského spolku Zásmuky o příspěvek na dopravu na zájezd do SOUV Nasavrky. Zastupitelstvo neschvaluje 9 hlasy přítomných.

 

Žádost ředitelky MŠ o převod kladného výsledku hospodaření za rok 2019 do rezervního fondu a žádost o vyřazení stojanové pánve z majetku předaného od Obce. Zastupitelstvo schvaluje 9 hlasy přítomných.

 

11. Usnesení a závěr

Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

 

Příští termín konání zastupitelstva obce se bude konat dne 11. 3. 2020 od 18.00 hodin. Jednání ukončeno v 18.40  hodin.

 

V Dolních Chvatlinách dne 24. února 2020.

Zapsala:           Radka Kostková

Zápis ověřili:   Zdeňka Ebertová, Zdeněk Štika

 

 

Komentáře jsou zavřeny.