Zápis č. 201904 ze zasedání OZ

Zápis č. 201904 ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny,

konaného v Dolních Chvatlinách dne 24. 6. 2019

 

Přítomni:  Ladislav Beran, Jaroslav Hoření, Radek Sršeň, Pavel Vaněk, Zdeňka Ebertová, Bc. Lukáš Hejduk, Ing. Iva Kuchařová, Zdeněk Štika

Omluveni:       Věra Fundová – zaměstnání

Zapisovatel:   Radka Kostková

Ověřovatelé:  Zdeněk Štika, Zdeňka Ebertová

Hosté:             Jaroslav Divíšek, František Protiva

 

Program:

1. Úvod, usnášeníschopnost

2. Činnost OÚ za uplynulé období

3. Jmenování ředitelky Mateřské školy v Dolních Chvatlinách

4. Rozpočtové opatření č. 3/2019

5. Změna sídla DSO Mikroregion Kouřimsko

6. Oprava márnice na hřbitově v Dolních Chvatlinách

7. Různé – diskuze, žádosti a připomínky

8. Usnesení a závěr

 

1. Starosta zahájil dnešní jednání v 17.30 hodin s tím, že je přítomno 8 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 8 hlasy přítomných.

 

2. Činnost OÚ za uplynulé období

Starosta informoval ZO o běžném provozu obecního úřadu. V květnu proběhla akce Noc kostelů. V červnu se uskutečnil další kontrolní den týkající se vodovodu a kanalizace. Proběhl odvoz elektrospotřebičů.

 

3. Jmenování ředitelky Mateřské školy v Dolních Chvatlinách

Starosta předkládá zastupitelstvu návrh na jmenování paní Ivany Březinové ředitelkou Mateřské školy v Dolních Chvatlinách na základě jejího úspěšného absolvování konkursu. Schváleno 8 hlasy přítomných.

 

4. Rozpočtové opatření č. 3/2019

ZO byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 3/2019. Schváleno 8 hlasy přítomných.

 

5. Změna sídla DSO Mikroregion Kouřimsko

Zastupitelstvo obce souhlasí se zněním Dodatku č. III Svazku obcí Mikroregionu Kouřimsko (viz příloha zápisu) 8 hlasy přítomných.

 

6. Oprava márnice na hřbitově v Dolních Chvatlinách

Starosta předkládá návrh na provedení udržovacích prací na objektu márnice na hřbitově v Dolních Chvatlinách. Zastupitelstvo odsouvá bod číslo 6 na další jednání zastupitelstva po setkání s technikem vlastníka nemovitosti.

7. Různé – diskuze, žádosti a připomínky

Žádost pana PZ o finanční přispění na vybudování kanalizační a vodovodní přípojky k nemovitosti v Dolních Chvatlinách. Zastupitelstvo Obce nesouhlasí 8 hlasy přítomných s finančním přispěním.

Pan J. Divíšek informoval o otevření kostela dne 7. září 2019 na Dny kulturního dědictví. Dále předložil finanční návrh na opravu varhan v kostele. Zastupitelstvo bere na vědomí.

 

8. Usnesení a závěr

Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

 

Příští termín konání zastupitelstva obce se bude konat dle potřeby.

Jednání ukončeno v 19.20 hodin.

 

V Dolních Chvatlinách dne 24. června 2019.

 

Zapsala:           Radka Kostková

Zápis ověřili:   Zdeněk Štika, Zdeňka Ebertová

 

Komentáře jsou zavřeny.