Zápis č. 201903 ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny,

konaného v Dolních Chvatlinách dne 7. 5. 2019

 

Přítomni:         Ladislav Beran, Jaroslav Hoření, Radek Sršeň, Pavel Vaněk, Zdeňka Ebertová, Bc. Lukáš Hejduk, Věra Fundová, Ing. Iva Kuchařová

Omluveni:       Zdeněk Štika – zaměstnání

Zapisovatel:   Radka Kostková

Ověřovatelé:  Jaroslav Hoření, Pavel Vaněk

Hosté:             MVDr. František Špitálník

 

Program:

 

1. Úvod, usnášeníschopnost

2. Činnost OÚ za uplynulé období

3. Závěrečný účet Obce za rok 2018

4. Účetní závěrka Obce za rok 2018

5. Účetní závěrka MŠ za rok 2018

6. Rozpočtové opatření č. 2/2019

7. Různé – diskuze, žádosti a připomínky

8. Usnesení a závěr

 

1. Starosta zahájil dnešní jednání v 18.00 hodin s tím, že je přítomno 8 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 8 hlasy přítomných.

 

2. Činnost OÚ za uplynulé období

Starosta  informoval  ZO  o  běžném  provozu obecního úřadu. Probíhá příprava na volby do EP. Byly  zaslány  sms infokanálem upomínky na  nezaplacené  poplatky  na  rok  2019,   které  byly   splatné 30. 4. 2019. Starosta se zúčastnil jednání dozorčí rady svazku Ny-Ko, ze kterého, mimo jiné, vyplynulo, že svazek poskytne finanční dar sdruženým obcím za vytříděný plastový odpad.

 

3. Závěrečný účet Obce za rok 2018

Znění návrhu závěrečného účtu Obce za rok 2018 bylo zveřejněno dne 15. dubna 2019 na úřední desce OÚ a webových stránkách obce a sejmuto 30. 4. 2019.

Při přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem Středočeského kraje byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.).

Zastupitelstvo Obce schvaluje Závěrečný účet Obce za rok 2018 s výhradou a přijímá systémové opatření, že v budoucnu při přijetí investiční dotace bude postupovat v souladu s právním předpisem.

Zastupitelstvo Obce ukládá paní R. Kostkové, aby nejpozději do 22. 5. 2019 podala písemnou zprávu o přijatých systémových opatření Krajskému úřadu Středočeského kraje.

Schváleno 8 hlasy přítomných

 

4. Účetní závěrka Obce za rok 2018

Zastupitelstvo Obce Dolní Chvatliny schvaluje Účetní závěrku Obce za rok 2018 8 hlasy přítomných.

 

5. Účetní závěrka MŠ za rok 2018

Zastupitelstvo Obce Dolní Chvatliny schvaluje Účetní závěrku MŠ za rok 2018 8 hlasy přítomných.

 

6. Rozpočtové opatření č. 2/2019

ZO byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 2/2019. Schváleno 8 hlasy přítomných.

 

7. Různé – diskuze, žádosti a připomínky

Zastupitelstvo obce schvaluje 8 hlasy přítomných pro rok 2019 paušální částku 100 Kč/rok za provoz vodoměru.

Žádost ZŠ Kouřim, Okružní ulice o finanční příspěvek na dopravu dětí na školu v přírodě. Zastupitelstvo neschvaluje finanční příspěvek 8 hlasy přítomných.

Zastupitelstvo bere na vědomí odstranění rozpadlé zdi za obecní klubovnou v Mančicích č. p. 5 a zbudování vjezdu na horní zahradu.

 

8. Usnesení a závěr

Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

Příští termín konání zastupitelstva obce se bude konat dle potřeby.

Jednání ukončeno v 19.00 hodin.

 

V Dolních Chvatlinách dne 7. května 2019.

Zapsala:           Radka Kostková

Zápis ověřili:   Jaroslav Hoření, Pavel Vaněk

Komentáře jsou zavřeny.