Zápis č. 201902 ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny,

 

Zápis č. 201902 ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny, konaného v Dolních Chvatlinách dne 15. 4. 2019

Přítomni:        Ladislav Beran, Zdeněk Štika, Jaroslav Hoření, Radek Sršeň, Pavel Vaněk, Zdeňka Ebertová, Bc. Lukáš Hejduk, Věra Fundová, Ing. Iva Kuchařová

Zapisovatel:   Radka Kostková

Ověřovatelé:  Radek Sršeň, Bc. Lukáš Hejduk

Hosté:               Jaroslav Divíšek

 

Program:

1. Úvod, usnášeníschopnost.

2. Činnost OÚ za uplynulé období

3. Návrh na vyhlášení konkurzu na pracovní místo ředitele/ky MŠ Dolní Chvatliny

4. Schválení záměru prodeje pozemku.

5. Různé – diskuze, žádosti a připomínky

6. Usnesení a závěr

 

 

1. Starosta zahájil dnešní jednání v 17.03 hodin s tím, že je přítomno 9 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 9 hlasy přítomných.

 

2. Činnost OÚ za uplynulé období

Starosta informoval ZO o běžném provozu obecního úřadu, probíhá příprava na volby do EP. Dále podal informaci o valné hromadě Mikroregionu Kouřimsko a valné hromadě DSO Ny-Ko.

 

3. Návrh na vyhlášení konkurzu na pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy Dolní Chvatliny

Zastupitelstvo vyhlašuje konkurz na místo ředitele/ky Mateřské školy Dolní Chvatliny.

Zastupitelstvo schvaluje 9 hlasy přítomných vyhlášení konkurzu na pozici ředitele/ky MŠ.

 

4. Schválení záměru prodeje pozemku

Zastupitelstvo souhlasí s prodejem části pozemku č. 36/11 v k. ú. Dolní Chvatliny o výměře 140 m2 (dle geometrického plánu č. 133-125/2018 zpracovaný ing. Milanem Hlaváčkem) dle zveřejněného záměru panu ZP za cenu 200 Kč/m2.

Zastupitelstvo schvaluje 9 hlasy přítomných a pověřuje starostu podpisem příslušné kupní smlouvy.

 

5. Různé

Žádost o vyjádření paní RD k projektu půdní vestavby a zateplení rod. domu č. p. 30 v Dolních Chvatlinách.   

Zastupitelstvo nemá námitek k uvedenému projektu – schváleno 9 hlasy přítomných.  

Pan J. Divíšek informoval přítomné o konání Noci kostelů dne 24. 5. 2019, kde bude zpřístupněn i kostel sv. Petra a Pavla v Dolních Chvatlinách.

 

6. Usnesení a závěr

Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

 

Příští termín konání zastupitelstva obce se bude konat dne 7. 5. 2019 od 18.00 hodin v obecní klubovně v Mančicích.

 

Jednání ukončeno v 18.40 hodin.

 

V Dolních Chvatlinách dne 15. dubna 2019.

 

Zapsala:           Radka Kostková

 

Zápis ověřili:   Radek Sršeň, Bc. Lukáš Hejduk

 

 

Komentáře jsou zavřeny.