Zápis č. 201705 ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny,

konaného v Dolních Chvatlinách dne 5. 9. 2017

Přítomni:         František Protiva, Milan Štika, Jarmila Dědková, Radek Sršeň, Radek Štika, Jarmila Havlínová, Roman Jeřábek, ing. Iva Kuchařová                

Omluveni:        Radek Sršeň – dovolená

Zapisovatel:   Radka Kostková                     

Ověřovatelé:  ing. Iva Kuchařová, Jarmila Dědková   

Hosté:             manželé Vinklátovi                            

Program:       

  1. Úvod, usnášeníschopnost.
  2. Informace o VHI, postup I. a II. etapy.
  3. Smlouva o úvěru s ČS a.s.
  4. Schválení prodeje pozemků dle zveřejněného záměru.
  5. Různé – diskuze, žádosti a připomínky.
  6. Usnesení a závěr.

 

1. Starosta zahájil dnešní jednání v 18.00 hodin s tím, že je přítomno 8 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 8 hlasy přítomných.

 

Starosta znovu předkládá k rozhodnutí prodej pozemku v Dolních Chvatlinách č. p. 1/10. Byly doručeny v termínu dvě žádosti na minulém jednání nebylo rozhodnuto.

Starosta navrhuje zrušit tento záměr a vypsat nový s podmínkami: minimální kupní cena 250 Kč/m2 bez DPH + poplatky s prodejem spojené. Kupní cena je splatná převodem na běžný účet obce při podpisu smlouvy. Záměr bude vyvěšen po dobu 30 dnů. Nabídky budou doručené v zalepených obálkách. Otevření obálek a rozhodnutí bude na následném jednání zastupitelstva po uplynutí termínu vyvěšení záměru. Kupní smlouvu lze uzavřít do jednoho roku od rozhodnutí prodeje zastupitelstvem obce. Schváleno 8 hlasy přítomných.

 2. Informace o VHI, postup I. a II. etapy

V srpnu probíhaly práce na přípojkách a podružných řadech ČOV a vodovodu, je provedeno cca 95% objektů v Dolních Chvatlinách. Jsou dokončeny stavební práce na ČOV a vodojemu, provedeny zkoušky těsnosti, probíhá instalace technologií. Jsou hotovy hlavní a podružné řady Horní Chvatliny a Mančice, připojují se jednotlivé nemovitosti na řady vodovodu a kanalizace. Zhotovitel pracuje na odstranění poruchy veřejného osvětlení v Horních Chvatlinách (porušili kabel el. vedení). Zastupitelstvo bere na vědomí.

3. Smlouva o úvěru s ČS a. s.

Starosta navrhuje, aby zastupitelstvo schválilo dodatek č. 1 k úvěrové smlouvě z roku 2016, jedná se o rozšíření účelu čerpání z I. etapy Vodohospodářské infrastruktury na I. a II. etapu Vodohospodářské infrastruktury. V době uzavření této úvěrové smlouvy nebyla poskytnuta dotace na II. etapu. Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn. Zastupitelstvo uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č.: 10808/16/LCD schvaluje a pověřuje starostu obce jeho podpisem. Schváleno 8 hlasy přítomných.

Dále starosta  navrhuje  uzavřít  další  úvěr  se  stejnými  podmínkami  (viz návrh smlouvy)  ve  výši 4 miliony Kč, který bude sloužit jako rezerva na dofinancování spoluúčasti obce na realizaci II. etapy Vodohospodářské infrastruktury. Tento úvěr bude možné nečerpat (popř. nedočerpat) bez jakýchkoliv sankcí – obdoba výše uvedené úvěrové smlouvy z roku 2016. Jednání o zřízení druhého úvěru bylo již projednáno a schváleno na minulém zasedání zastupitelstva. Zastupitelstvo uzavření Smlouvy o úvěru č. 0317339459 schvaluje a pověřuje starostu obce jejím podpisem. Schváleno 8 hlasy přítomných.

4. Schválení prodeje pozemků dle zveřejněného záměru.

Prodej pozemku v Mančicích č. p. 317/7. Manželé D. nesouhlasí s výší kupní ceny, žádají o snížení na 50,- Kč/m2. Se snížením ceny za výše uvedený pozemek ZO nesouhlasí 8 hlasy přítomných.

Žádost o prodej pozemku v Horních Chvatlinách č. p. 190/2, do dnešního dne nebyla doručena žádná další nabídka ani námitka proti prodeji. ZO schvaluje prodej tohoto pozemku 8 hlasy přítomných za cenu 50 Kč/m2 + DPH a příslušné poplatky a zároveň pověřuje starostu obce podpisem příslušné kupní smlouvy.

5. Různé – diskuze, žádosti a připomínky

Žádost Obce Toušice o uzavření Dohody o vytvoření společného školského obvodu mateřské školy.

ZO nesouhlasí s vytvořením školského obvodu 8 hlasy přítomných, důvodem je nedostatečná kapacita MŠ Dolní Chvatliny na příštích 5 let.

6. Usnesení a závěr

Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

Příští termín konání zastupitelstva obce se bude konat dle potřeby.

Jednání ukončeno v 19:20 hodin.

V Dolních Chvatlinách dne 5. září 2017.

 

Zapsala:                       Radka Kostková

Zápis ověřili:               ing. Iva Kuchařová a Jarmila Dědková