Zápis č. 201610 ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny, konaného v Dolních Chvatlinách dne 31. 10. 2016

Přítomni:         František Protiva, Roman Jeřábek, ing. Iva Kuchařová, Milan Štika, Jarmila Dědková, Radek Sršeň, Jaroslav Hoření, Jarmila Havlínová (odchod z jednání 19:15)

Omluveni:        Radek Štika

Zapisovatel:     Radek Sršeň

Ověřovatelé:      Milan Štika, Jarmila Dědková

Hosté:                     VDO – R. Zemanová, L. Zemanová, P. Vokřál, M. Kratochvíl

 

Program:       

  1. Úvod, usnášeníschopnost.
  2. Vydání územního plánu Obce Dolní Chvatliny.
  3. Informace o VHI – II. etapa, výběrová řízení, postup I. etapy.
  4. Vodoměrné šachty.
  5. Příprava rozpočtu na rok 2017 – návrhy pro jednání Fin. výboru, návrhy pro případné zřízení účelových fondů obce.
  6. Plán inventur 2016.
  7. Různé – diskuze, žádosti a připomínky.
  8. Usnesení a závěr.

 

1. Starosta zahájil dnešní jednání v 18:00  s tím, že je přítomno 8  členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 8 hlasy přítomných.

Zástupci VDO informují o konání Vánočního koncertu v Kolíně. Dále předkládají návrh rozpočtu VDO na rok 2017. Předložili podklady pro vyúčtování za rok 2016.

Byla dokončena částečná rekonstrukce veřejného osvětlení v Dolních Chvatlinách (dotace z progranu FROM 2016 od Středočeského kraje). Starosta a místostarosta navrhuje dokončit tuto trasu dle projektu, na který máme st. povolení (na konec obce k čp. 54). Jedná se o 4 sloupy a cca 160 až 170 m kabeláže.

Cena kompletní dodávky je přibližně 160000,- Kč bez DPH. Dodavatelem by byla firma, která prováděla rekonstrukci začátku této větve. Schváleno 8 hlasy přítomných. ZO pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.

2. Vydání územního plánu Obce Dolní Chvatliny.

Zastupitelstvo obce vydává podle § 84 odst. 2, písm. y) zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Územní plán Obce Dolní Chvatliny po ověření, že není v rozporu s Politikou územního rozvoje ve znění aktualizace č. 1, se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje a se stanovisky dotčených orgánů a Krajského úřadu Středočeského kraje.  Schváleno 7 hlasy přítomných. Zdržel se 1 člen OZ.

3. Vodohospodářská infrastruktura 

Je podána informace o dosavadním průběhu stavby v D. Chvatlinách.

-          Ve dnech 3. 11. 2016 bude ze strany projektanta prováděno v náhradním termínu konkrétní zaměření domovních přípojek v Horních Chvatlinách a v Mančicích. Za Obec se toho s projektanty zúčastní Protiva, Jeřábek.

-          Starosta informoval, že byla provedena poptávka, v souladu se směrnicí obce o zadávání VZ malého rozsahu mimo režim ZVZ, na výkon TDI a BOZP pro případné pokračování prací  VHI v Mančicích a H. Chvatlinách. Zastupitelstvu navrhuje schválit nabídku s nejnižší cenovou nabídkou (firma Ivo Táborský). Schváleno 8 hlasy přítomných

-          Dále starosta informuje o návrhu Příkazní smlouvy na výkon činností odpovědného zástupce při provozu vodovodu a kanalizace (tato povinnost je stanovena zákonem o vodovodech a kanalizacích), doporučuje zastupitelstvu seznámit se s touto smlouvou s firmou VOTAS s.r.o. ZO bere na vědomí.

4. Vodoměrné šachty

Starosta předkládá dva návrhy na vybudování vodoměrných šachet v první etapě – Dolní Chvatliny, A) dodavatelsky za cenu cca 10 000,- Kč, nepřejezdná. B) svépomocí stavebníkem za podmínky, že bude pořízena vodoměrná šachta dle projektové dokumentace na přípojky.  Vodoměrné šachty je nutné realizovat v termínu nejdéle do konce měsíce ledna 2017 tak, aby je bylo možné připojit. Projekty jsou k dispozici na OÚ od pondělka 7. 11. 2016. Projekt neumožňuje vyzdění vodoměrných šachet. Případná cena vodoměrných šachet pojezdných bude teprve stanovena. Schváleno 7  hlasy přítomných, 1 se zdržel.

5. Příprava rozpočtu na rok 2017.

Návrh rozpočtu VDO předat předsedovi KKO k projednání.

6. Plán inventur 2016.

Starosta seznámil přítomné s plánem inventur za rok 2016. Zastupitelstvo předložený plán schvaluje.

Schváleno 7 hlasy přítomných.

7. Různé – diskuze, žádosti a připomínky

Návrh Města Kolín na uzavření Veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení výkonu přenesené působnosti speciálního stavebního úřadu pro místní komunikace.

Zastupitelstvo schvaluje 7 hlasy přítomných a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Žádost o změnu užívání stavby (bývalá administrativní budova JZD v Dolních Chvatlinách).

ZO žádost odkládá a vyzývá k předložení projektové dokumentace k využívání objektu.

Žádost pana J.Č. z Mančic a žádost manželů N. z Mančic  o odkoupení částí obecních pozemků o výměře cca 35 m2, resp. 37 m2 z důvodu umístění technické infrastruktury pro RD.

Zastupitelstvo souhlasí se zveřejněním záměru tyto části pozemků odprodat. Zastupitelstvo schvaluje 7 hlasy přítomných.

8. Usnesení a závěr

Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

Příští termín konání zastupitelstva obce se bude konat dle potřeby.

Jednání ukončeno v 19:45 hodin.

V Dolních Chvatlinách dne 31. října 2016.

Zapsal  :                         Radek Sršeň

Zápis ověřili:               Jarmila Dědková a Milan Štika