Zápis č. 201506 ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny, konaného v Dolních Chvatlinách dne 21.12 2015

Přítomni: František Protiva, Jaroslav Hoření, Ing. Iva Kuchařová, Radek Štika, Roman Jeřábek,Jarmila Dědková, Radek Sršeň, Jarmila Havlínová, Milan Štika,
Zapisovatel: Radka Kostková
Ověřovatelé: Ing. Iva Kuchařová, Jarmila Dědková

Program: 

1. Úvod, usnášeníschopnost
2. Činnost obecního úřadu
3. Inventury 2015
4. Zahájení výběrového řízení na zhotovitele pro realizaci I. etapy Vodohospodářské  infrastruktury obce
5. Rozpočet na rok 2016.
6. Poplatky TDO v roce 2016
7. Různé – diskuze, žádosti a připomínky
8. Usnesení a závěr
1. Starosta zahájil dnešní jednání v 17:00 s tím, že je přítomno 9 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 9 hlasy přítomných.

2. Činnost obecního úřadu
Běžná administrativní činnost OÚ, práce na zajištění inventur majetku obce k 31. 12. 2015, příprava Vánoční tržnice, práce na Občasníku.

3. Vodohospodářská infrastruktura obce
Zastupitelstvo souhlasí se zahájením prací na výběrovém řízení na zhotovitele pro realizaci I. etapy Vodohospodářské infrastruktury obce. Výběrové řízení a zpracování výzvy pro nás zajišťuje, dle platné smlouvy, firma ERV. Schváleno 9 hlasy přítomných.

4. Rozpočtové opatření č. 4/2015
Starosta přednesl zprávu ze zasedání Finančního výboru Obce a doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření číslo 4/2015. Schváleno 9 hlasy přítomných.

5. Rozpočet na rok 2016
Návrh rozpočtu Obce na rok 2016 byl řádně zveřejněn na úřední desce v paragrafovém znění a je navrhován jako schodkový s použitím přebytků hospodaření z minulých let. V zákonném termínu nikdo neuplatnil žádné připomínky. Zastupitelstvo schvaluje 9 hlasy přítomných rozpočet na rok 2016 jako schodkový, ve znění, jak byl zveřejněn na úřední desce.

6. Poplatky TDO v roce 2016
Vzhledem k novele zákona o místních poplatcích bude nutné provést částečnou aktualizaci OZV –„Poplatky za TDO“ formou vydání nové obecní vyhlášky, kterou se změna provede. Starosta navrhuje stanovit výši poplatku na 1 000,- Kč na poplatníka a rok s uplatněním slevy ve výši 340 Kč pro poplatníky s trvalým pobytem v obci, resp. 100,- Kč za ostatní poplatníky. Základ pro výpočet poplatku – tj. skutečné náklady v roce 2014, činí 432 421,- Kč za likvidaci TDO. Neschváleno 9 hlasy přítomných. Místní poplatky zůstanou zachovány ve stejné výši jako v roce 2015.

7. Různé – diskuze, žádosti a připomínky

8. Usnesení a závěr
Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

Příští termín konání zastupitelstva obce se bude konat 13. ledna 2016 od 17.30 hodin na OÚ.
Předběžný program příštího ZO:

1. Výzva na výběrové řízení na zhotovitele pro realizaci I. etapy Vodohospodářské infrastruktury obce.
2. Dodatek smlouvy na rok 2016 s NYKOS a. s.
3. Úvěr
4. Zřizovací listina VDO

Jednání ukončeno v 18.30 hodin.

V Dolních Chvatlinách dne 21. prosince 2015.

Zapsala: Radka Kostková
Zápis ověřili: Ing. Iva Kuchařová