Záměr propachtování zemědělských pozemků

Obec Dolní Chvatliny vyhlašuje v souladu s § 39, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení) v platném znění
výběrové řízení na pacht zemědělských pozemků ve vlastnictví
Obce Dolní Chvatliny

Vyhlašovatel: Obec Dolní Chvatliny, Dolní Chvatliny 4, 281 44 Zásmuky, IČ: 00235351
Tel.: 321 623 781
Email: info@dolnichvatliny.cz

1. Na základě rozhodnutí zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny ze dne 14. 4. 2014 číslo usnesení 201403 vyhlašuje Obec Dolní Chvatliny výběrové řízení na pacht zemědělských pozemků, které jsou ve vlastnictví Obce.
2. Předmětem pachtu jsou zemědělské pozemky, které jsou určeny k využití jako zemědělská půda. Doba pachtu je dle nového Občanského zákoníku na dobu neurčitou.
3. Pozemky se nachází v k. ú. Dolní Chvatliny, Horní Chvatliny a Mančice s jsou uvedeny v příloze tohoto výběrového řízení.
4. Případné další informace o pozemcích lze obdržet v úředních hodinách na Obecním úřadě v Dolních Chvatlinách.
5. Minimální roční pacht za 1 ha byl schválen zastupitelstvem obce Dolní Chvatliny ve výši 3800 Kč.
6. Povinný obsah nabídky:
- Přihláška u fyzických osob musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu, sídlo firmy, IČ, adresu pro doručování, email, telefon
- Přihláška u právnických osob musí obsahovat přesný název, sídlo, IČ, adresa pro doručování, telefon, email
- Nabízená výše ročního pachtu musí být uvedená písemně a slovně v Kč
- Účel pachtu
- Případné další nabídky
7. Nabídky budou přijímány do 12. 5. 2014 do 12.00 hodin v zalepené obálce a označené v levém rohu nápisem „Neotevírat – Zemědělský pacht 2014“, vzadu s uvedením celého jména a adresy nebo názvu a sídla, osobně nebo poštou na adresu Obecní úřad Dolní Chvatliny, Dolní Chvatliny 4, 281 44 Zásmuky.
8. Kritérium pro vyhodnocení:
75% nabídnutá cena
25% ostatní skutečnosti (např. minulá či budoucí spolupráce s obcí, pěstitelský záměr, zaměstnanost apod..)
9. Otevírání obálek se uskuteční na veřejném zasedání hodnotící komise Obce Dolní Chvatliny dne 19. 5. 2014 od 17.00 v budově OÚ Dolní Chvatliny
10. Požadavky na kvalifikaci uchazeče:
- Prokázání oprávnění k podnikání (např. předložení živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud v ní má být pachtýř zapsán podle zvláštních právních předpisů) již při předložení nabídky. Toto potvrzení o oprávnění nemůže být starší než 90 dnů a může se doložit ve stejnopise nebo v úředně ověřené kopii.
- Čestné prohlášení pachtýře o tom, že splňuje následující kritéria (u právnické osoby bude podepsané osobou oprávněnou jednat jejím jménem), tj. zda:
a) Není v likvidaci (jde-li o právnickou osobu)
b) V uplynulých 3 letech proti němu nebyl prohlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro nedostatek majetku
c) Potvrzení Finančního úřadu, že nejsou evidovány daňové nedoplatky
d) Potvrzení, že nejsou evidovány nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek
- Čestné prohlášení pachtýře o tom, že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo došlo k zahlazení odsouzení trestného činu, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, jde-li o fyzickou osobu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat a prohlášení učinit statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, vedoucí organizační složky zahraniční právnické osoby nebo statutárním orgánem pověřený zástupce
11. Práva vyhlašovatele a uchazeče – podmínky zrušení výběrového řízení:
- Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění textu řízení do konce lhůty pro podání nabídek.
- Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky.
- Vyhlašovatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.
- Uchazeč má možnost po vyhlašovateli požadovat dodatečné informace v termínu do odevzdání nabídky.
- Uchazeč předkládá nabídku pouze v českém jazyce.
- Uchazeči nevzniká právo na úhradu nákladu spojených s účastí na výběrovém řízení.

V Dolních Chvatlinách, dne 17. 4. 2014

František Protiva
Starosta Obce Dolní Chvatliny

Přílohy:
Seznam pozemků v k. ú. Dolní Chvatliny
Seznam pozemků v k. ú Horní Chvatliny
Seznam pozemků v k. ú. Mančice
Vzor pachtovní smlouvy

Vyvěšeno na úřední desku dne 18. 4. 2014
Sejmuto z úřední desky dne 2. 5. 2014