Záměr prodeje stavebního pozemku v k. ú. Dolní Chvatliny

Záměr prodeje stavebního pozemku  v k. ú. Dolní Chvatliny

 

Zastupitelstvo obce Dolní Chvatliny zveřejňuje podle § 39 zákona č. 128/2000Sb. záměr prodeje pozemku p. č. 1/1 o výměře 961 m2 – zahrada v katastrálním území Dolní Chvatliny za cenu minimálně 500,- Kč/m2.

Pozemek je dle platného územního plánu Obce Dolní Chvatliny určen k zastavění bytovou výstavbou venkovského typu.

K dohodnuté ceně bude připočtena příslušná daň z DPH. Další přímé náklady a poplatky spojené s převodem daného pozemku hradí kupující, který je zároveň v této věci poplatníkem příslušných daní a poplatků.

Zájemce, který má splatné závazky vůči Obci Dolní Chvatliny bude ze soutěže vyřazen.

Pozemek bude prodán nejvyšší nabídce ceny, splatné jednorázově bankovním převodem nejdéle při podpisu kupní smlouvy.

Své nabídky mohou zájemci předložit v zalepené obálce s názvem „Pozemek – neotevírat“ na OÚ Dolní Chvatliny buď osobně do podatelny OÚ nebo poštou.

Hodnocení nabídek a otevření obálek, doručených nejdéle do 18. prosince 2020, a to do 12.00 hodin, bude na nejbližším následujícím zasedání zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny.

 

 

Ladislav Beran

starosta v. r.

 

 

Vyvěšeno:          3. prosince 2020

Sejmuto:             21. prosince 2020

Komentáře jsou zavřeny.