Záměr prodeje pozemku

Záměr prodeje stavebního pozemku  v k. ú. Dolní Chvatliny

 

Zastupitelstvo obce Dolní Chvatliny zveřejňuje podle § 39 zákona č. 128/2000Sb. záměr prodeje pozemku p. č. 1/1 o výměře 961 m2 – zahrada v katastrálním území Dolní Chvatliny za cenu minimálně 500,- Kč/m2.

Pozemek je dle platného územního plánu Obce Dolní Chvatliny určen k zastavění bytovou výstavbou venkovského typu.

K dohodnuté ceně bude připočtena příslušná daň z DPH. Další přímé náklady a poplatky spojené s převodem daného pozemku hradí kupující, který je zároveň v této věci poplatníkem příslušných daní a poplatků.

Zájemce, který má splatné závazky vůči Obci Dolní Chvatliny bude ze soutěže vyřazen.

Cena bude splatná jednorázově bankovním převodem nejdéle při podpisu kupní smlouvy.

Své nabídky mohou zájemci předložit v zalepené obálce s názvem „Pozemek – neotevírat“ na OÚ Dolní Chvatliny buď osobně do podatelny OÚ nebo poštou.

Hodnocení nabídek a otevření obálek, doručených nejdéle do 13. srpna 2021, a to do 12.00 hodin, bude na nejbližším následujícím zasedání zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny.

 

 

 

Ladislav Beran

starosta v. r.

 

 

 

 

 

Vyvěšeno:          29. července 2021

Sejmuto:             13. srpna 2021

Komentáře jsou zavřeny.