VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

 Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

k veřejné zakázce na služby, zadávané jako zakázka malého rozsahu ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“)

 Poskytnutí úvěru v rámci projektu „Vodohospodářská infrastruktura obce Dolní Chvatliny“

 Zadavatel tímto zadává zakázku malého rozsahu ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 ZVZ postupem mimo režim ZVZ v souladu s ustanovení § 18 odst. 5 ZVZ. Jakýkoliv postup či úkon zadavatele učiněný v tomto řízení není postupem či úkonem podle ZVZ, byť by takový úkon či postup formálně připomínal.

Předmětem zakázky je poskytnutí dlouhodobého úvěru pro financování výstavby vodohospodářské infrastruktury na částku 15 000 000,- Kč.

 

OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:

 

1.       Údaje o zadavateli

2.       Údaje o uchazeči

3.       Obecná ustanovení

4.       Vymezení předmětu veřejné zakázky, předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5.       Podmínky pro poskytnutí zadávací dokumentace

6.       Místo a doba plnění

7.       Kvalifikace, ekonomická a další způsobilost uchazečů

8.       Obchodní a technické podmínky

9.       Pokyny pro zpracování nabídkové ceny

10.     Pokyny pro zpracování nabídky

11.     Kritéria hodnocení nabídek

12.     Variantní řešení

13.     Lhůta a místo pro podání nabídek

14.     Termín a místo otevírání obálek s nabídkami

15.     Lhůta závaznosti nabídky

16.     Dodatečné informace zadavatele, námitky proti postupu zadavatele

17.     Vyhrazená práva zadavatele

18.     Přílohy zadávací dokumentace

1. Údaje o zadavateli:

 

 

A. Identifikační údaje zadavatele:

 

Právní forma       :                      obec nebo městská část hl. města Prahy

Název zadavatele :                     Obec Dolní Chvatliny

Sídlo zadavatele   :                     Dolní Chvatliny 4, 281 44 Zásmuky

IČ                      :                            0023 5351

Číslo účtu            :                      2800371570/2010

Zastoupený          :                     starostou obce – Františkem Protivou

Mail                   :                         info@dolnichvatliny.cz

 

 

B. Zástupce zadavatele:

 

Název zástupce    :                               Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.

Sídlo zástupce      :                     nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř

IČ                      :                     2750 4514

Zastoupený          :                     Ing. Janem Hurdálkem, prokuristou

 

Kontaktní osoba   :                  Michal Kudrnáč

Tel., Mobil          :                      774 578 102

Mail                   :                          michal.kudrnac@erv.cz

2. Údaje o uchazečích:

Uchazeč je povinen uvést v nabídce své identifikační údaje takto:

Právnické osoby:

 

Obchodní firma nebo název

Sídlo

Právní forma

Identifikační číslo, DIČ

Jména, příjmení a funkce členů statutárního orgánu oprávněných jednat jménem právnické osoby

Jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby (vč. originálu či úředně ověřené kopie dokladu o takovém oprávnění – např. plná moc)

Kontaktní spojení – telefon, fax, e-mail

 

Fyzické osoby:

 

Jméno, příjmení, případně obchodní firma

Místo podnikání, případně bydliště

Identifikační číslo, DIČ

Kontaktní spojení – telefon, fax, e-mail

3. Obecná ustanovení:

 

 

Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci dle svých nejlepších znalostí a zkušeností z oblasti zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a hospodárné zadání veřejné zakázky. Zadavatel i přes nejlepší péči nemůže vyloučit, že budoucí názor orgánu dohledu na skutečnosti a procesy upravené v zadávací dokumentaci, může být odlišný od názoru zadavatele.

 

Zadavatel proto žádá uchazeče, aby neprodleně po převzetí této zadávací dokumentace tuto podrobili vlastnímu přezkoumání a v případě nesouhlasu s jakoukoliv skutečností resp. procesem v ní obsaženým využili svého práva podat námitku ve smyslu § 110 zákona.

 

Zadavatel dále upozorňuje uchazeče na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Uchazeč se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných, obecně závazných norem.

4. Vymezení předmětu veřejné zakázky, předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

A. Předmět zakázky:

 

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 15 000 000,- CZK (slovy: patnáctmilionůkorunčeských) určeného k financování akce „Vodohospodářská infrastruktura obce Dolní Chvatliny“, na kterou bude žádáno o dotaci z Ministerstva zemědělství. Na akci proběhlo výběrové řízení, nabídková cena vítězného uchazeče je 47.686.666,57 CZK včetně DPH.

 

Klasifikace dle CPV:  66113000-5 „Poskytování úvěrů“

B. Předpokládaná hodnota zakázky:

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1 650 000,00 CZK bez DPH.

 

 

C. Zadavatelem požadované parametry úvěru:

 

Úvěr ve výši 15.000.000,00 CZK s předpokládanou dobou čerpání od 1. 7. 2016 do 30. 1. 2018; od 1. 2. 2018 pravidelné splátky zůstatku jistiny.

 

Zadavatel si vyhrazuje právo nezahájit čerpání úvěru nebo jej nedočerpat, případně prodloužit čerpání úvěru až o 6 měsíců, a to vzhledem ke skutečnému průběhu realizace projektu.

 

Pohyblivá úroková sazba bude stanovena jako úroková sazba 1M PRIBOR + odchylka platná po celou dobu splácení úvěru.

 

Převedení platebního styku nebude požadováno.

Bude možné vkládat mimořádné splátky a průběžně splácet úroky z vyčerpané části úvěru.

 

Splácení od 1. 2. 2018 formou pravidelné měsíční splátky, která bude určena 31. 1. 2018 dle výše nesplacené jistiny úvěru k tomuto datu. 1. pravidelná splátka úvěru bude provedena nejdříve k 1. 2. 2018.

 

Možnost mimořádných splátek a celkového splacení úvěru před termínem splatnosti bez sankcí.

 

Maximální celková výše pravidelné roční splátky (jistiny i úroků) je 1 800 000,- CZK.

 

 

5. Podmínky pro poskytnutí zadávací dokumentace:

 

Zadávací dokumentaci tvoří text této výzvy a její přílohy (v elektronické podobě na CD): krycí list nabídky (Příloha 1), vzory čestných prohlášení (Příloha 2) a ekonomické podklady (Příloha 3). Přílohy v elektronické podobě zašle kontaktní osoba po zaslání žádosti. Žádost je možné zaslat poštou nebo e-mailem na adresu kontaktní osoby zástupce zadavatele uvedenou v článku jedna této výzvy.

 

 

6. Místo a doba plnění:

 

 

Místem plnění veřejné zakázky je Obec Dolní Chvatliny.

 

Předpokládaný termín podpisu úvěrové smlouvy:                              06/2016

Předpokládané zahájení čerpání úvěru od:                                      07/2016

Předpokládané ukončení čerpání úvěru do:                                      01/2018

Předpokládané pravidelné splátky dlouhodobého úvěru od:                 02/2018

 

 

7. Kvalifikace, ekonomická a další způsobilost uchazečů:

 

A. Požadavky zadavatele na kvalifikaci:

 

Zadavatel požaduje prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů. Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

 

Dodavatel prokáže základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. a) – l) ZVZ.

 

Dodavatel prokáže profesní kvalifikační předpoklady dle § 54, písm. a) a b) ZVZ.

 

Dodavatel prokáže splnění kvalifikačních předpokladů dle § 62 odst. 3, tedy předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele je předpokladem uzavření smlouvy o dílo v tomto řízení. Posledním dnem, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, je poslední den lhůty pro podání nabídek.

 

B. Ekonomická a finanční způsobilost uchazeče dle § 50:

 

Zadavatel dále požaduje předložit čestné prohlášení uchazeče o jeho ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle § 50 odst. 1 písm. c). Uchazeči mohou využít Přílohu č. 5 této Zadávací dokumentace.

 

 

C. Dokumenty dle požadavků § 68 odst. 3 ZVZ:

 

Uchazeči předloží:

 

-        seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele (dle § 68 odst. 3 písm. a)

 

-        mají-li formu akciové společnosti, pak seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek (dle § 68 odst. 3 písm. b)

 

-        prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (dle § 68 odst. 3 písm. c) Uchazeč může využít Přílohu č. 6 zadávací dokumentace.

 

 

 

8. Obchodní a technické podmínky:

 

 

Uchazeč je povinen v nabídce předložit podepsaný „Návrh úvěrové smlouvy“. Tento návrh musí být podepsaný statutárním zástupcem uchazeče. Návrh smlouvy musí být v souladu s veškerými podmínkami zadání této veřejné zakázky.

 

 

A. Obchodní podmínky:

 

Smlouva o úvěru: Smlouva musí obsahovat a respektovat veškerá ustanovení obchodních podmínek, které jsou součástí této zadávací dokumentace. Po předání nabídky jsou změny v návrhu Smlouvy o úvěru nepřípustné. V návrhu smlouvy o úvěru bude jednoznačně uvedena sazba úroku, tj. PRIBOR 1M + odchylka platná po celou dobu splácení úvěru.

 

Podmínky čerpání úvěru: Zadavatel má právo čerpání úvěru nezahájit nebo úvěr nedočerpat. Zadavatel má právo provádět mimořádné splátky úvěru kdykoliv v průběhu trvání úvěrového vztahu, a to vždy na základě písemného oznámení o výši a datu provedení mimořádné splátky, doručeného poskytovateli úvěru alespoň ve lhůtě 5 kalendářních dnů předem. Veškeré mimořádné splátky úvěru budou pro zadavatele bez jakýchkoliv sankcí, poplatků, dalšího úročení předčasně splacených částek a případných náhrad vzniklých nákladů ze strany poskytovatele úvěru.

 

Způsob zajištění úvěru: Budoucími rozpočtovými příjmy obce. Nebude požadována výše zůstatku na účtech vedených zadavatelem u uchazeče. Převedení platebního styku nebude požadováno.

 

Rozvazovací podmínky: Smlouvu o úvěru může Obec Dolní Chvatliny vypovědět kdykoli v průběhu trvání smluvního vztahu. Výpovědní lhůta je dvouměsíční a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Při tom je obec povinna uhradit veškeré závazky vůči poskytovateli úvěru. Předčasné ukončení smluvního vztahu nebude ze strany poskytovatele úvěru nijak dále penalizováno ani sankcionováno.

 

Zadavatel vylučuje možnost řešit případné spory vzniklé z uzavřené smlouvy v rozhodčím řízení dle zákona č. 216/1994 Sb. s výjimkou rozhodčího řízení před Rozhodčím soudem při HK ČR a AK ČR

 

Uchazeč o veřejnou zakázku v nabídce předloží podepsaný návrh smlouvy o úvěru, který bude zpracován v souladu s podmínkami obsaženými v předložené zadávací dokumentaci.

 

Zadavatel nebude akceptovat nabídky, ve kterých uchazeč stanovuje další podmínky, které budou v přímém rozporu s podmínkami obsaženými v této zadávací dokumentaci.

 

Úhrada nákladů za dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, bude řešena v rámci samostatného jednacího řízení bez uveřejnění za podmínky, že jejich výše nepřekročí 10 % ceny.

 

 

B. Technické podmínky:

 

Způsob čerpání úvěru: Kdykoliv v období od 1. 7. 2016 do 30. 1. 2018 na základě předložené písemné žádosti Obce Dolní Chvatliny o čerpání úvěru s uvedením požadované částky, čísla účtu a data, jejíž přílohou bude dodavatelská faktura na akci „Vodohospodářská infrastruktura obce Dolní Chvatliny“, doručené poskytovateli úvěru alespoň ve lhůtě 3 pracovních dnů před termínem čerpání. Čerpání úvěru může být prodlouženo až o 6 měsíců.

 

Splácení úvěru: Počátek pravidelného splácení úvěru od 1. 2. 2018 s tím, že je možné vkládat mimořádné splátky kdykoli v průběhu čerpání úvěru. Úroky budou spláceny průběžně k ultimu měsíce od data zahájení čerpání úvěru.

 

Pravidelné měsíční splátky budou určeny k 31. 1. 2018 dle výše nesplacené jistiny úvěru k tomuto datu.

 

1. pravidelná splátka úvěru bude provedena nejdříve k 1. 2. 2018.

 

Maximální celková výše pravidelné roční splátky (jistiny i úroků) je 1 800 000,- CZK.

 

Všechny uchazečem definované parametry a podmínky úvěru uvedeny v této zadávací dokumentaci budou obsaženy v návrhu úvěrové smlouvy.

 

9. Pokyny pro zpracování nabídkové ceny:

 

Nabídková cena bude stanovena jako celková cena, tj. se započtením veškerých dalších nákladů, poplatků, provizí, úroků, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci po celou dobu trvání smluvního vztahu. Uchazeč o veřejnou zakázku v nabídce uvede přehledně všechny poplatky a provize související s poskytnutím úvěru (např. poplatek za poskytnutí úvěru, poplatek za správu úvěru, jiné poplatky související s poskytnutým úvěrem…). Uchazeč o veřejnou zakázku v nabídce přehledně uvede způsob výpočtu úroků a harmonogram jejich plateb.

 

Pro účely posouzení výhodnosti nabídky uchazeče, budou uchazeči při vypracování nabídkové ceny vzhledem k proměnlivé výši úrokových sazeb na mezibankovním trhu depozit vycházet z výše pohyblivé úrokové sazby PRIBOR 1M stanovené ČNB k 1. 4. 2016.

 

Výše úroků bude počítána na bázi skutečného počtu dnů a roku o 360 dnech.

 

Pro výpočet nabídkové ceny budou uchazeči vycházet z následujících předpokládaných termínů a částek čerpání úvěru (ačkoli je zřejmé, že tímto způsobem nebude čerpáno):

 

Datum čerpání:                     Objem:

1. 10. 2016                          6.000.000,– CZK

1. 4. 2017                            7.000.000,– CZK

31. 10. 2017                        2.000.000,– CZK

 

a předpokládaných mimořádných splátek (ačkoli je zřejmé, že k tomuto datu nebude spláceno):

 

Datum splácení:                    Objem:

1. 6. 2017                            1.000.000,– CZK

 

Za předpokládanou výši úvěru splatnou formou pravidelných měsíčních splátek se považuje předpokládaná výše nesplacené jistiny úvěru ke dni 31. 10. 2017 ve výši 14.000.000,– CZK.

 

Nabídková cena bude uchazečem vypočítána na základě parametrů stanovených v zadávacích podmínkách s tím, že skutečná výše nákladů za poskytnutí úvěru bude stanovena v závislosti na konkrétních termínech a částkách čerpání a splácení úvěru a v závislosti na vývoji aktuálních sazeb 1M PRIBOR.

 

Ke změně celkové výše ceny za poskytnutí úvěru může dojít i z titulu sankce v souvislosti s porušením podmínek stanovených ve smlouvě o úvěru nebo z důvodu legislativních změn v zákonodárství České republiky.

 

Nabídková cena bude uvedena v Kč.

 

 

10. Pokyny pro zpracování nabídky:

 

 

Nabídka se podává písemně, v samostatné uzavřené obálce opatřené označením obchodní firmy/názvu/jména a příjmení, razítkem a podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či osobou jednající jménem uchazeče, je-li právnickou osobou. Obálka bude výrazně označena názvem veřejné zakázky Poskytnutí úvěru v rámci projektu „Vodohospodářská infrastruktura obce Dolní Chvatliny“.

 

Na obálce musí být dále uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a výzva „NEOTVÍRAT PŘED OTEVÍRÁNÍM NABÍDEK“.

 

Součástí nabídky jsou doklady a informace prokazující splnění kvalifikace.

 

Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Nabídka se podává písemně ve lhůtě pro podání nabídek. Uchazeč, který podal nabídku, nesmí být současně subdodavatelem jiného uchazeče v témže řízení.

 

Nabídku je uchazeč povinen podat v jednom originále v souladu se zadávacími podmínkami, a to v požadovaném řazení nabídky i dokladů k prokázání splnění kvalifikace. Nabídka musí být předložena v českém jazyce a musí být, včetně dokladů k prokázání splnění kvalifikace a veškerých dalších dokladů a příloh, svázána do jednoho samostatného svazku.

 

Uchazeč vloží do nabídky návrh úvěrové smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Předložený návrh smlouvy je uchazeč povinen podepsat. Návrh smlouvy musí obsahovat nabídkovou cenu a všechny obchodní a technické podmínky uvedené v této výzvě.

 

Zadavatel požaduje níže uvedené řazení nabídky:

  • Krycí list nabídky (lze použít přílohu č. 1 této výzvy)
  • Doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů (lze použít přílohu č. 2 této výzvy)
  • Prohlášení o finanční a ekonomické způsobilosti (lze použít přílohu č. 2 této výzvy)
  • Dokumenty dle § 68 (lze použít přílohu č. 2 této výzvy)
  • Podepsaný návrh úvěrové smlouvy
  • Ostatní doklady či informace tvořící nabídku

 

Svazek, včetně veškerých případných příloh, musí být dostatečným způsobem zajištěn proti manipulaci s jednotlivými listy. Za dostatečné zabezpečení svazku proti manipulaci s jednotlivými listy považuje zadavatel opatření každého svazku takovými bezpečnostními prvky, které zabezpečí své spolehlivé sebepoškození v případě neoprávněné manipulace. Použité bezpečnostní prvky musí být dále dostatečně jedinečné, tak aby byla vyloučena možnost jejich neoprávněného nahrazení.

 

Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musejí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. V případě podpisu osobou pověřenou k zastupování osoby oprávněné jednat jménem uchazeče musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby přílohou návrhu smlouvy.

 

Veškeré doklady musí být kvalitním způsobem vytištěny tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

 

11. Kritéria hodnocení nabídek:

 

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky.

 

Dílčími hodnotícími kritérii jsou:

1. Nabídková cena s váhou 90%

2. Úrok z prodlení pro případ prodlení se splácením jistiny a úroků s váhou 5%.

3. Délka splácení úvěru v měsících s váhou 5%

 

Nabídková cena bude stanovena dle článků 8 a 9 zadávací dokumentace.

 

Výše úroku z prodlení bude stanovena procentem ze splátky jistiny, nesplacené k datu vzniku prodlení.

Délka splácení úvěru bude stanovena v měsících od prvního měsíce (včetně), kdy bude započato splácení úvěru.

 

Pro hodnocení nabídek bude použita bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího hodnotícího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího hodnotícího kritéria.

 

Pro všechna dílčí hodnotící kritéria získá nejnižší hodnota 100 bodů a další hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejlepší nabídky k hodnocené nabídce.

 

Pro účely výpočtů se všechna čísla zaokrouhlují standardním způsobem na dvě desetinná místa.

 

 

12. Variantní řešení:

 

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

 

 

13. Lhůta a místo pro podání nabídek:

 

Lhůta pro podání nabídky počíná běžet dnem následujícím po dni odeslání Výzvy k podání nabídky, tedy dnem 16. 4. 2016 a končí dnem 6. 6. 2016 ve 12:00 hod. Všechny nabídky musí být doručeny zástupci zadavatele do skončení lhůty pro podání nabídky.

 

Nabídky budou přijímány v sídle zadavatele výběrového řízení: Obec Dolní Chvatliny, Dolní Chvatliny 4, 281 44 Dolní Chvatliny vždy v pondělí od 8:00 hod. do 12:00 hod. a od 16:00 do 18:00, a ve středu od 8:00 do 12:00, v poslední den lhůty od 8:00 do 12:00 hod.

 

14. Termín a místo otevírání obálek s nabídkami:

 

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 6. 6. 2016 ve 12:10 hodin v zasedací místnosti sídla zadavatele výběrového řízení na adrese Obec Dolní Chvatliny, Dolní Chvatliny 4, 281 44 Zásmuky.

 

Otevírání obálek s nabídkami je oprávněn být přítomen maximálně jeden zástupce uchazeče, který podal nabídku. Sraz zástupců uchazečů bude ve vestibulu obecního úřadu. Zde uchazeči vyčkají zástupce zadavatele, který zajistí jejich přesun do místnosti, kde bude otevírání obálek probíhat.

 

15. Lhůta závaznosti nabídky:

 

Uchazeč je svou nabídkou vázán do 31. 7. 2016.

 

16. Dodatečné informace zadavatele, námitky proti postupu zadavatele:

 

Žádosti o poskytnutí dodatečných informací k veřejné zakázce budou adresovány kontaktní osobě zástupce zadavatele, a to nejpozději 4 kalendářní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

 

Námitky proti postupu zadavatele se zasílají na adresu zástupce zadavatele.

 

17. Vyhrazená práva zadavatele:

 

Zadavatel si vyhrazuje právo:

 

-        ověřit si údaje uvedené v nabídce,

-        nevracet podanou nabídku a nehradit uchazečům případné náklady vynaložené uchazečem při zpracování nabídky,

-        doručovat Rozhodnutí o vyloučení a Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky analogicky k §76 odst. 6 a §81 odst. 4 ZVZ prostřednictvím profilu zadavatele (https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-dolni-chvatliny_3593/),

-        zrušit toto zadávací řízení bez udání důvodu nebo nepřijmout žádnou nabídku,

-        neposkytovat informace o uchazečích, kteří podali nabídku,

-        jednat dále s uchazečem o předloženém návrhu smlouvy o plnění zakázky.

18. Přílohy zadávací dokumentace:

 

č. 1    Krycí list nabídky

č. 2    Vzory čestných prohlášení

č. 3    Ekonomické údaje o zadavateli v elektronické podobě

 

 

 

V Dolních Chvatlinách, dne 15. 4. 2016

Za zadavatele:

………………………..……………..

František Protiva, starosta