Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2015

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2015

 

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, podle kterého každý povinný subjekt musí o své činnosti v oblasti poskytování informací předkládat zákonem stanovené údaje, předkládá obec Dolní Chvatliny tuto „Výroční zprávu za rok 2015“.

 

a) počet písemně podaných žádostí o informace 0
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu, ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace 0
přehled všech výdajů, vynaložených v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a náklady na právní zastoupení: 0
d) výčet poskytnutých výhradních licencí a odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence 0
e) počet stížností podaných dle § 16a zákona, včetně důvodů jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení 0
f) další informace vztahující se k uplatňování zákona 0

 

Dle § 17 zákona mohou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací požadovat finanční úhradu, a to do výše, která nesmí přesáhnout náklady s vyřízením žádosti spojenými.

Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

Výše úhrady za poskytování informací za písemně podané žádosti činí: 0 Kč

 

Pokud jsou podané ústní nebo telefonické žádosti o poskytnutí informace vyřízeny bezprostředně s žadatelem ústní formou, nejsou evidovány a není uplatňován žádný poplatek.

Počet těchto žádostí není dle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění součástí výroční zprávy o poskytnutí informací.

 

Informace jsou občanům sdělovány na zasedáních zastupitelstva obce, prostřednictvím kamenné úřední desky v obci, webových stránek, elektronické úřední desky v rámci webových stránek, hlášením místního rozhlasu a jinými způsoby.

 

Výroční zpráva bude zveřejněna na kamenné úřední desce obecního úřadu a v elektronické podobě na webových stránkách obce.

 

 

V Dolních Chvatlinách dne 15. 2. 2016.