V Y H L Á Š E N Í P L A T N O S T I obnoveného katastrálního operátu … katastrální území Horní Chvatliny

Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín
Rorejcova 8, 280 02 Kolín

V Kolíně dne 11. 12. 2014

Číslo jednací: OO-5/2012-204

V Y H L Á Š E N Í P L A T N O S T I
obnoveného katastrálního operátu

Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín (dále jen „katastrální úřad“) oznamuje, že dokončil obnovu katastrálního operátu přepracováním v katastrálním území Horní Chvatliny obce Dolní Chvatliny.

V souladu s ustanovením § 46 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), katastrální úřad
v y h l a š u j e

platnost obnoveného katastrálního operátu v katastrálním území Horní Chvatliny obce Dolní Chvatliny dnem 11. 12. 2014.
V souladu s ustanovením § 46 odst. 2 katastrálního zákona se dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu dosavadní katastrální operát stává neplatným, a nadále se používá obnovený katastrální operát.

……………………………………………………………………..
Ing. Bc. Jarmila Novotná, v. r.
ředitelka

Oznámení vyvěšeno dne: 12. 12. 2014

Oznámení sňato dne: