Termín školení OVK

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

konané ve dnech 8. a 9. října 2021  

 

Vyrozumění členů okrskové volební komise, jejíchž účast na školení je povinná, o termínech školení

 

 

Obecní úřad Dolní Chvatliny

 

V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. d) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 vyrozumívám

 

předsedu, místopředsedu a zapisovatele okrskové volební komise – volební okrsek č. 1, 2 a 3 pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, že školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování, se bude konat dne 34. 9. 2021 od 9.00 hodin v budově Kina 99 – Zahradní 764, Kolín IV.

 

Důsledky nesplnění povinnosti účasti na školení:

Předseda, místopředseda a zapisovatel okrskové volební komise mají nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce než ostatní členové okrskové volební komise. Tento nárok na vyšší odměnu nemá člen okrskové volební komise, který nesplnil povinnost účastnit se školení k zásadám hlasování a k systému  zjišťování a zpracování výsledků hlasování, ledaže byl zapisovatel jmenován nebo předseda a místopředseda určen losem v době , kdy již nebylo možné účast na školení zajistit.

V Dolních Chvatlinách, dne 10. 9. 2021

Zdeněk Štika

Místostarosta obce Dolní Chvatliny

 

Vyvěšeno na úřední desce: 10. 9. 2021

Komentáře jsou zavřeny.