Schválený rozpočet na rok 2021 Obce Dolní Chvatliny

Obec Dolní Chvatliny
IČ: 00235351
Schválený rozpočet roku 2021 
Příjmy
Paragraf Název Schválený rozpočet 2021
Daňové příjmy 8183625,00
1031 Pěstební činnost 1000,00
2310 Pitná voda 270000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 700000,00
3319 Kultura – Velký dechový orchestr 20000,00
3399 Kultura – ostatní 5000,00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 500,00
3429 Ostatní zájmová činnost – klubovny 11500,00
3612 Bytové hospodářství 122400,00
3632 Pohřebnictví 5000,00
3639 Územní rozvoj – pronájem a prodej pozemků 149854,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1800,00
3725 Využívání a zneškodňování odpadů 100900,00
6171 Činnost místní správy 11500,00
6310 Příjmy a výdaje z finančních operací 20000,00
Příjmy celkem 9603079,00
Výdaje
Paragraf Název Schválený rozpočet 2021
1031 Pěstební činnost 19000,00
2212 Silnice 240000,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 100000,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 10000,00
2310 Pitná voda 626500,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 822715,00
2333 Úpravy drobných vodních toků 60000,00
3111 Mateřské školy 325000,00
3141 Školní jídelna 10000,00
3314 Knihovna 28000,00
3319 Kultura – Velký dechový orchestr 151000,00
3326 Obnova hodnot místních kultur. a hist. památek 5000,00
3399 Kultura – ostatní 85000,00
3419 Ostatní sportovní činnost 25000,00
3421 Využití volného času a mládeže 220000,00
3429 Ostatní zájmová činnost – klubovny 85000,00
3612 Bytové hospodářství 190000,00
3631 Veřejné osvětlení 680000,00
3632 Pohřebnictví 45000,00
3639 Územní rozvoj 60000,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 10000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 502000,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů – separované 410000,00
3725 Využívání a zneškodňování odpadů – bioodpad 80000,00
3739 Ochrana půdy a spodní vody 20000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 503916,00
5213 Krizová opatření 18543,59
5512 Požární ochrana – dobrovolná část 55000,00
6112 Zastupitelstva obcí 862000,00
6114 Volby do Parlamentu ČR 70000,00
6171 Činnost místní správy 1809400,00
6310 Příjmy a výdaje z finančních operací 102500,00
6320 Pojištění 100000,00
6399 Ostatní finanční operace 87907,41
Výdaje celkem 8418482,00
Financování
Položka Název Schválený rozpočet 2021
8115 Změna krátkodobých prostř. na b. ú. 1315403,00
8124 Splátky úvěru -2500000,00
Financování celkem -1184597,00
Zpracovala: Radka Kostková
Vyvěšeno: 28. prosince 2020
Rozpočet byl schválen dne 21. prosince 2020
Rozpočet se schvaluje jako přebytkový. Zveřejněn je na kamenné úřední desce OÚ Dolní Chvatliny a na elektronické úřední desce www.dolnichvatliny.cz v sekci úřední deska/finance.

Komentáře jsou zavřeny.