Pozvánka na zasedání OZ

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva,

které se bude konat dne 11. září 2023 (pondělí) od 18:00 hodin na Obecním úřadě

v Dolních Chvatlinách.

 

Program:
1)    Úvod a usnášeníschopnost
2)    Činnost OÚ za uplynulé období
3)    Rozpočtové opatření č. 6/2023
4)    Dotace SK – dešťová kanalizace
5)    Dotace SK – hasiči
6)    Záměr o pronájmu pozemku
7)    Převod části pozemku od SK
8)    Různé – diskuze, žádosti a připomínky
9)    Usnesení a závěr

V Dolních Chvatlinách dne 1. 9. 2023.

 

Z. Štika
starosta

Komentáře jsou zavřeny.