Pozvánka

na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 22. ledna 2015 (čtvrtek)
od 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dolních Chvatlinách.

Program:

1. Úvod, usnášeníschopnost.
2. Činnost obecního úřadu.
3. Inventury 2014.
4. Závazné ukazatele pro Mateřskou školu.
5. Informace k územnímu plánu.
6. Různé – diskuze, žádosti a připomínky.
7. Závěr.

František Protiva, starosta

V Dolních Chvatlinách dne 14. 1. 2015.