Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva,

které se bude konat dne 13. února 2018 (úterý) od 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dolních Chvatlinách.

 

Program:

 

  1. Úvod, usnášeníschopnost.
  2. Činnost OÚ za uplynulé období
  3. Informace o VHI.
  4. Rozpočtové opatření č. 1/2018.
  5. Stanovení závazných ukazatelů pro MŠ.
  6. Smlouvy o dílo – zemní práce u ČOV, zpevněná plocha, servis VO.
  7. Různé – diskuze, žádosti a připomínky.
  8. Usnesení a závěr.

 

František Protiva, starosta

V Dolních Chvatlinách dne 5. 2. 2018.