Pozvánka na ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce

Obec Dolní Chvatliny
Obecní úřad Dolní Chvatliny
INFORMACE
o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce
Obecní úřad Dolní Chvatliny v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dolní Chvatliny, svolaného dosavadním starostou obce Františkem Protivou v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích v platném znění.
Místo konání: Obec Dolní Chvatliny – zasedací místnost obecního úřadu, Dolní Chvatliny 4
Doba konání: 10.11.2014 od 17:00

Navržený program dle metodiky MV:
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
4) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
6) Diskuse

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

V obci Dolní Chvatliny, dne 31. října 2014

František Protiva, dosavadní starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 1.11.2014
Jméno a podpis: Radka Kostková
Sejmuto z úřední desky dne:
Jméno a podpis: