Pozvánka

na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 4. dubna 2017 (úterý) od 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dolních Chvatlinách.

 Program:

 

 1. Úvod, usnášeníschopnost.
 2. Informace o VHI, postup I. etapy.
 3. VHI II. etapa Mančice a Horní Chvatliny – dodatek ke smlouvě dle požadavků MZe.
 4. Smlouvy o dotacích pro VDO ze strany Města Kolín.
 5. Rozpočtové opatření č. 2.
 6. Závěrečná zpráva o kontrole hospodaření Obce za rok 2016.
 7. Účetní závěrka za rok 2016 – MŠ.
 8. Účetní závěrka za rok 2016 – Obec.
 9. Závěrečný účet Obce za rok 2016.
 10. Schválení prodeje a pronájmů pozemků.
 11. Různé – diskuze, žádosti a připomínky.
 12. Usnesení a závěr.

František Protiva, starosta

 

V Dolních Chvatlinách dne 27. 3. 2017.