Plnení rozpočtu za období 1-6/2014

Obecní úřad Dolní Chvatliny
Plnění rozpočtu za období 01.2014 – 06.2014

V Ý D A J E – Výpis dle paragrafů
Par            Popis                                                                        plnění                       rozpočet               %                  rozpočet            %                Rozdíl

schválený                                 upravený                              Upr.-plnění
1031 Par.: Pěstební činnost                                                     2 000,00               26 000,00          7,69              26 000,00        7,69            24 000,00
2212 Par.: Silnice                                                                   108 692,00               80 000,00       135,87          190 000,00       57,21           81 308,00
2221 Par.: Provoz veřejné silniční dopravy                                  0,00               10 000,00           0,00             10 000,00        0,00          10 000,00
2310 Par.: Pitná voda                                                                2 634,00             732 558,00            0,36          700 589,44         0,38         697 955,44
2321 Par.: Odvádění a čištění odpadních vod                    18 850,00              40 000,00          47,13            40 000,00        47,13           21 150,00
a nakládání s kaly
2333 Par.: Úpravy drobných vodních toků                     200 000,00            205 000,00         97,56          205 000,00        97,56            5 000,00
3111 Par.: Předškolní zařízení                                             383 892,00            392 000,00         97,93           510 392,00         75,22        126 500,00
3113 Par.: Základní školy                                                                  0,00             20 000,00           0,00            20 000,00           0,00         20 000,00
3141 Par.: Školní stravování při předškolním                              0,00                 1 000,00           0,00               1 000,00           0,00            1 000,00
a základním vzdělávání
3314 Par.: Činnosti knihovnické                                                     0,00                11 000,00          0,00              11 000,00           0,00          11 000,00
3319 Par.: Ostatní záležitosti kultury (VDO)                    109 400,00            209 000,00        52,34            217 900,00         50,21        108 500,00
3326 Par.: Pořízení,zachování a obnova                                        0,00            400 000,00          0,00          400 000,00           0,00      400 000,00
hodnot míst.kultur,nár,a hist.po
3399 Par.: Ostatní záležitost kultury, církví a                     32 470,20             145 000,00        22,39           145 000,00           22,39        112 529,80
sděl. prostředků
3419 Par.: Ostatní tělovýchovná činnost                               14 870,00             42 000,00         35,40             42 000,00           35,40         27 130,00
3421 Par.: Využití volného času dětí a                                      6 950,00             43 000,00        16,16              44 000,00           15,80         37 050,00
mládeže (dětské a víceúčel. hřiště)
3429 Par.: Ostatní zájmová činnost (obecní klubovny)      34 321,00           128 000,00        26,81             128 000,00          26,81         93 679,00
3612 Par.: Bytové hospodářství                                              80 000,00             40 000,00    200,00             140 000,00          57,14         60 000,00
3631 Par.: Veřejné osvětlení                                                     83 585,00          580 000,00        14,41             630 000,00           13,27         546 415,00
3632 Par.: Pohřebnictví                                                               2 180,00             53 000,00          4,11               53 000,00              4,11          50 820,00
3635 Par.: Územní plánování                                                             0,00          250 000,00          0,00             50 800,00              0,00         50 800,00
3639 Par.: Komunální služby a územní                                   10 724,00            14 000,00         76,60             14 000,00            76,60            3 276,00
rozvoj jinde nezařazené
3721 Par.: Sběr a svoz nebezpečných odpadů                            2 110,00           10 000,00         21,10              10 000,00            21,10            7 890,00
3722 Par.: Sběr a svoz komunálních odpadů                       182 208,00        380 000,00         47,95           380 000,00           47,95         197 792,00
3723 Par.: Sběr a svoz ostatních odpadů                                36 295,00         100 000,00         36,30           100 000,00           36,30          63 705,00
(jiných než nebezp. a komunál.)
3745 Par.: Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                      33 155,00          100 000,00        33,16            100 000,00           33,16           66 845,00
5212 Par.: Ochrana obyvatelstva                                                        0,00             10 000,00         0,00                 4 000,00            0,00            4 000,00
5512 Par.: Požární ochrana – dobrovolná část                          7 710,00             40 000,00       19,28               46 000,00          16,76           38 290,00
6112 Par.: Zastupitelstva obcí                                                 253 063,00           795 000,00        31,83            795 000,00           31,83         541 937,00
6117 Par.: Volby do Evropského parlamentu                         55 455,04                        0,00          0,00              56 926,56           97,42               1 471,52
6171 Par.: Činnost místní správy                                            623 964,27        1 336 000,00        46,70         1 486 000,00          41,99         862 035,73
6310 Par.: Obecné příjmy a výdaje z                                              193,00               5 000,00           3,86                5 000,00            3,86             4 807,00
finančních operací (úroky)
6320 Par.: Pojištění funkčně nespecifikované                        37 076,00           40 000,00         92,69              60 000,00          61,79            22 924,00
CELKEM                                                                                    2 321 797,51        6 237 558,00         37,22          6 621 608,00         35,06      4 299 810,49

P Ř Í J M Y – Výpis dle paragrafů
Par            Popis                                                                       plnění                       rozpočet               %                  rozpočet                   %                Rozdíl

schválený                                 upravený                                    Upr.-plnění

0000 Par.: Daňové příjmy                                                   2 759 965,48        5 886 000,00       46,89          6 226 600,00         44,33       3 466 634,52
1031 Par.: Pěstební činnost                                                                0,00                 1 000,00         0,00                  1 000,00            0,00              1 000,00
2341 Par.: Vodní díla v zemědělské krajině                                    0,00                 3 000,00        0,00                  3 000,00            0,00              3 000,00
3319 Par.: Ostatní záležitosti kultury (VDO)                        16 050,00               40 000,00      40,13                46 050,00           34,85           30 000,00
3399 Par.: Ostatní záležitost kultury, církví a                        8 000,00               10 000,00      80,00               10 000,00           80,00             2 000,00
sděl. prostředků
3412 Par.: Sportovní zařízení v majetku obce                                 0,00                    500,00         0,00                     500,00             0,00                 500,00
3429 Par.: Ostatní zájmová činnost (obecní klubovny)         7 985,00             20 000,00        39,93               20 000,00           39,93             12 015,00
3612 Par.: Bytové hospodářství                                                54 900,00           109 800,00        50,00             109 800,00          50,00            54 900,00
3633 Par.: Výstavba a údržba místních                                   37 400,00                       0,00          0,00                37 400,00        100,00                      0,00
inženýrských sítí
3639 Par.: Komunální služby a územní                                   10 294,00             63 958,00         16,09                63 958,00           16,09             53 664,00
rozvoj jinde nezařazené
3722 Par.: Sběr a svoz komunálních odpadů                                    0,00               1 800,00          0,00                   1 800,00             0,00               1 800,00
3725 Par.: Využívání a zneškodňování                                     12 226,50             50 000,00        24,45                50 000,00            24,45              37 773,50
komunálních odpadů (tříděný odpad)
6171 Par.: Činnost místní správy                                               13 434,67              51 400,00         26,14                 51 400,00            26,14               37 965,33
6310 Par.: Obecné příjmy a výdaje z                                                 11,04                   100,00          11,04                      100,00             11,04                     88,96
finančních operací (bankovní poplatky)
CELKEM                                                                                   2 920 266,69        6 237 558,00         46,82           6 621 608,00            44,10          3 701 341,31