Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny

V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuji:

 

1. Volby do zastupitelstva obce Dolní Chvatliny se uskuteční:

 v pátek dne 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin v sobotu dne 6. října 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

 

2. Místem konání voleb do Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny:

- ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost zasedací místnost OÚ, Dolní Chvatliny čp. 4

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu Dolní Chvatliny.

 

- ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost obecní klubovna Horní Chvatliny bez č. p.

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu Horní Chvatliny.

 

- ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost obecní klubovna  Mančice čp. 5

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu Mančice.

 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.

 

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

5. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.

 

 

V Dolních Chvatlinách  17. září 2018

 

František Protiva

starosta

Komentáře jsou zavřeny.