Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
konané ve dnech 25. a 26. října 2013

Oznámení o době a místě konání voleb

Starosta obce Dolní Chvatliny podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

o z n a m u j e:

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční:

v pátek dne 25. října 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a
v sobotu dne 26. října 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

2. Místem konání voleb

- ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost zasedací místnost OÚ, Dolní Chvatliny čp. 4
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu Dolní Chvatliny.

- ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost obecní Horní Chvatliny
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu Horní Chvatliny.

- ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost obecní klubovna Mančice čp. 5
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu Mančice.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).

4. Každému voliči budou dodány 1 den přede dnem konání voleb hlasovací lístky (lhůta zkrácena dle § 55).

5. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky nové.

V Dolních Chvatlinách 23. září 2013

František Protiva
starosta