Oznámení o době a místě konání voleb

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR

OZNÁMENÍ O DOBĚ MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

 

Starosta obce Dolní Chvatliny podle § 27. zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 zákona č.247/1995Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů,

 

o z n a m u j e:

 

1. Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky se konají:

 v pátek dne 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

a

v sobotu dne 3. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

 

2. Místem konání voleb:

 

- ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost zasedací místnost OÚ, Dolní Chvatliny čp. 4

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu Dolní Chvatliny.

- ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost Klubovna Horní Chvatliny bez č. p.

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu Horní Chvatliny.

- ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost Obecní klubovna  Mančice čp. 5

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu Mančice.

 

3. Voliči budou dodány nejpozději do 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.

 

4. Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje: Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky.

 

5.  Volby do Senátu Parlamentu České republiky: Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).

 

6.  V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční:

     - v pátek dne 9. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a

     – v sobotu dne 10. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

 

V případě konání II. kola voleb do Senátu volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

 

V Dolních Chvatlinách  10. září 2020

Ladislav Beran

Starosta obce Dolní Chvatliny

Komentáře jsou zavřeny.