Oznámení o době a místě konání voleb

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017 

Oznámení o době a místě konání voleb

Starosta obce Dolní Chvatliny podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

o z n a m u j e:

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční:

 v pátek dne 20. října 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

a

v sobotu dne 21. října 2017 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

 

2. Místem konání voleb

 

- ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost zasedací místnost OÚ, Dolní Chvatliny čp. 4 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu Dolní Chvatliny.

- ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost obecní klubovna Horní Chvatliny pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu Horní Chvatliny.

- ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost obecní klubovna  Mančice čp. 5 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu Mančice.

 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).

 

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

5. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky nové.

 

 

V Dolních Chvatlinách  2. října 2017

 

František Protiva

starosta