Obecně závazná vyhláška č. 2/2019

Obec Dolní Chvatliny

 

O B E C N Ě  Z Á V A Z N Á  V Y H L Á Š K A

 

č. 2/2019

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Dolní Chvatliny se na svém zasedání dne 31. 10. 2019 usnesením č. 201906 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

1) Obec Dolní Chvatliny touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

 

2) Správcem poplatku je obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).[1]

 

Čl. 2

Poplatník

 

1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí[2]:

 

a) fyzická osoba přihlášená v obci,

 

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

 

2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce.  Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.[3]

 

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

 

1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu od poplatku.

 

2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména a příjmení, místo přihlášení, popřípadě další adresy pro doručování.

 

 

3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník číslo parcelní pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány.

 

4) Ve lhůtě podle odst. 1 je poplatník povinen ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny přihlášení nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu.

 

5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[4]

 

6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[5]

 

Čl. 4

Sazba poplatku

 

1) Sazba poplatku činí 800 Kč a je tvořena:

 

a) z částky 250 Kč za kalendářní rok a

 

b) z částky 550 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

 

2) Skutečné náklady roku 2018 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 413529,00 Kč a byly rozúčtovány takto:

Náklady 413529,00 Kč děleno 542  (475 počet osob s trvalým pobytem na území obce + 67 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba) = 762,97 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši      Kč.

 

3) V případě změny místa přihlášení fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 6 odst. 1 v průběhu kalendářního roku se platí  v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců přihlášení, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.[6]

 

Čl. 5

Splatnost poplatku

 

1) Poplatek je splatný ve stejných splátkách, vždy nejpozději do 28. 2. a do 30. 4.  příslušného kalendářního roku (popř. dohodnutých splátkách, nejdéle však do 30. června příslušného kalendářního roku).

 

2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

 

Čl. 6

Osvobození a úlevy

 

1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 2 odst. 1 písm. a), která je:[7]

 

a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

 

b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

 

c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

 

2) Od poplatku se osvobozují:

a) osoby, které se na území obce prokazatelně nezdržují po dobu delší jak 10 měsíců

b) osoby, které jsou přihlášeny na ohlašovně Obecního úřadu v Dolních Chvatlinách

 

3) Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle odst. 2 písm. a je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 15 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu.

 

4) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.[8]

 

Čl. 7

Navýšení poplatku

 

1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.[9]

 

2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeh osud.[10]

 

 

 

Čl. 8

Odpovědnost za zaplacení poplatku[11]

 

1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.

 

2) V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.

 

3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

 

 

Čl. 9

Přechodné a zrušovací ustanovení

 

1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 9. 11. 2017, a to ke dni 31. 12. 2019.

 

2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

 

 

Čl. 10

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2020.

 

 

 

 

……………………………..                                                                                              ……………………………………

Zdeněk Štika v. r.                                                                                                     Ladislav Beran v. r.

místostarosta                                                                                                            starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 4. 11. 2019

Sejmuto z úřední desky dne: 20. 11. 2019


[1] § 15 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
[2] § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
[3] § 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích
[4] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
[5] § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
[6] § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích
[7] § 10b odst. 3 zákona o místních poplatcích
[8]  § 14b odst. 6 zákona o místních poplatcích
[9]  § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
[10] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
[11] § 12 zákona o místních poplatcích

Komentáře jsou zavřeny.