Obecně závazná vyhláška č. 1/2019

Obec Dolní Chvatliny

 

O B E C N Ě   Z Á V A Z N Á   V Y H L Á Š K A

 

č. 1/2019

o místním poplatku ze psa

 

Zastupitelstvo Obce Dolní Chvatliny  se na svém zasedání dne  31. 10. 2019 usnesením č.  201906 usneslo vydat  na základě ustanovení  § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhlášku).

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

1) Obec Dolní Chvatliny touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen poplatek).

2) Správcem poplatku je obecní úřad.[1]

 

 

Čl. 2

Poplatník a předmět poplatku

1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky (dále jen poplatník).[2]

2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.[3]

 

 

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne. Kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej).

2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

3) V ohlášení poplatník uvede:[4]

a) jméno, popřípadě jména a příjmení nebo název  jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka

c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku

4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[5]

5) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaje zveřejněné pro tyto účely správcem poplatku na úřední desce.

Čl. 4

Sazba poplatku

Sazba poplatku činí ročně:

a) za prvního psa 100,- Kč

b) za druhého a každého dalšího psa 500,- Kč

c) sazba poplatku ze psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 100,- Kč, za druhého a každého dalšího psa 200,- Kč

 

Čl. 5

Splatnost poplatku

1) Poplatek je splatný do 30. dubna běžného roku v hotovosti na Obecním úřadě v Dolních Chvatlinách, nebo bezhotovostním převodem na účet Obce vedený ve FIO bance Kolín pod číslem 2800371570/2010.

2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 

Čl. 6

Osvobození a úlevy

1) Od poplatku ze psů je osvobozen:

a) držitel psa, kterým je nevidomá osoba, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osb, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.[6]

b) osoby provádějící výcvik psů určených k doprovodu zdravotně postižených osob

2) Poplatník je povinen správci poplatku vždy do 31. března kalendářního roku prokázat, že důvod osvobození trvá.

3) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovných touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.[7]

 

Čl. 7

Navýšení poplatku

1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.[8]

2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek. Toto zvýšení je příslušentvím poplatku sledujícím jeho osud.[9]

 

 

Čl. 8

Odpovědnost za zaplacení poplatku[10]

1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zaśtupce nebo thoto opatrovníka. Zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.

2) V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi opatrovníka.

3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

 

Čl. 9

Přechodné a zrušovací ustanovení

1) Zrušuje  se  obecně  závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů ze dne 22. 9. 2011, a to ke dni 31. 12. 2019.

2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

 

 

Čl. 10

Záverečná ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.

 

 

 

 

 

……………………….                                                                                          ………………………………..

Zdeněk Štika  v. r.                                                                                        Ladislav Beran v. r.

místostarosta                                                                                                 starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  4. 11. 2019

Sejmuto z úřední desky dne: 20. 11. 2019


[1]  § 15 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

[2]  § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3]  § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[4]  § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

[5]  § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

[6] § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[7] § 14 odst. 6 zákona o místních poplatcích

[8] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[9] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

[10] § 12 zákona o místních poplatcích

Komentáře jsou zavřeny.