Obecně závazná vyhláška č. 12014

Obec Dolní Chvatliny
Obecně závazná vyhláška č. 12014,
kterou se stanoví společný školský obvod základní školy

Zastupitelstvo obce Dolní Chvatliny se na svém zasedání dne 24. března 2014 usnesením číslo 201402 rozhodlo vydat na základě § 178, odst. 2, písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s § 10 a § 84 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Obec Dolní Chvatliny je povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území. Vzhledem ke skutečnosti, že Obec Dolní Chvatliny nemá vlastní školské zařízení, byla uzavřena dohoda mezi Obcí Dolní Chvatliny a Městem Zásmuky o vytvoření společného školského obvodu základní školy. Na základě takto uzavřené dohody je území Obce Dolní Chvatliny začleněné do školského obvodu spádové Základní školy Zásmuky – příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je Město Zásmuky, IČ: 00235954, Komenského nám. 133, 281 44 Zásmuky – Základní škola Zásmuky, Komenského nám. 94

Čl. 2
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

……….……………. ……………….……
Milan Štika v. r. František Protiva v. r.
místostarosta starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 26. 3. 2014
Sejmuto z úřední desky dne: 9. 4. 2014