Návrh rozpočtu obce na rok 2023

Obec Dolní Chvatliny
IČ: 00235351

Návrh rozpočtu roku 2023

Příjmy
Paragraf Název Schválený rozpočet  2022 Plnění rozpočtu k 31. 10. 2022 Návrh rozpočtu 2023
Daňové příjmy 8 532 930,00 9 484 854,01 10 629 650,00
1031 Pěstební činnost 1 000,00 0,00 1 000,00
2310 Pitná voda 300 000,00 321 019,45 322 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 700 000,00 773 556,12 775 000,00
3319 Kultura – Velký dechový orchestr 20 000,00 0,00 20 000,00
3399 Kultura – ostatní 5 000,00 0,00 5 000,00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 500,00 0,00 0,00
3429 Ostatní zájmová činnost – klubovny 11 500,00 12 790,00 17 000,00
3612 Bytové hospodářství 122 400,00 105 000,00 122 400,00
3632 Pohřebnictví 5 000,00 14 560,00 2 000,00
3639 Územní rozvoj – pronájem a prodej pozemků 124 854,00 115 454,00 117 854,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 800,00 0,00 1 800,00
3725 Využívání a zneškodňování odpadů 100 900,00 113 501,09 130 000,00
6171 Činnost místní správy 14 000,00 1 719,16 9 000,00
6310 Příjmy a výdaje z finančních operací 10 000,00 7 070,60 10 000,00
6330 Převody vlastním fondům 0,00 18 640 284,19 0,00
Příjmy celkem 9 949 884,00 29 589 808,62 12 162 704,00
Výdaje
Paragraf Název Schválený rozpočet 2022 Plnění rozpočtu k 31. 10. 2022 Návrh rozpočtu 2023
1031 Pěstební činnost 19 000,00 1 210,00 19 000,00
2212 Silnice 840 000,00 60 959,80 1 540 000,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 200 000,00 914 103,00 200 000,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 100 000,00 0,00 0,00
2292 Dopravní obslužnost – linková 0,00 45 000,00 55 000,00
2310 Pitná voda 934 500,00 382 925,83 985 500,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 1 652 715,00 775 273,54 924 500,00
2333 Úpravy drobných vodních toků 110 000,00 0,00 500 000,00
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 0,00 91 000,00 0,00
3111 Mateřské školy 375 000,00 309 495,89 425 000,00
3141 Školní jídelna 10 000,00 3 454,00 15 000,00
3314 Knihovna 28 000,00 16 005,00 46 000,00
3319 Kultura – Velký dechový orchestr 171 000,00 40 521,99 171 000,00
3326 Obnova hodnot místních kultur. a hist. památek 5 000,00 0,00 60 000,00
3399 Kultura – ostatní 85 000,00 42 776,82 95 000,00
3419 Ostatní sportovní činnost 25 000,00 17 814,19 30 000,00
3421 Využití volného času a mládeže 220 000,00 13 334,05 335 000,00
3429 Ostatní zájmová činnost – klubovny 180 000,00 85 572,16 180 000,00
3612 Bytové hospodářství 560 000,00 574,00 560 000,00
3631 Veřejné osvětlení 680 000,00 60 493,68 780 000,00
3632 Pohřebnictví 70 000,00 13 522,14 297 000,00
3639 Komunální služby 60 000,00 2 544,00 60 000,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 10 000,00 4 465,30 10 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 602 000,00 424 354,76 602 000,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů – separované 440 000,00 386 923,44 260 000,00
3725 Využívání a zneškodňování odpadů – bioodpad 110 000,00 139 298,01 180 000,00
3739 Ochrana půdy a spodní vody 20 000,00 24 230,00 20 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 528 916,00 659 854,18 1 085 000,00
5213 Krizová opatření 20 000,00 0,00 20 000,00
5512 Požární ochrana – dobrovolná část 55 000,00 37 750,64 79 017,00
6112 Zastupitelstva obcí 1 022 000,00 571 299,00 900 000,00
6115 Volby do územních zastupitelstev 100 000,00 75 843,58 0,00
6118 Volba prezidenta republiky 0,00 0,00 67 642,00
6171 Činnost místní správy 1 950 259,18 1 433 876,22 2 111 000,00
6310 Příjmy a výdaje z finančních operací 102 500,00 80 959,40 110 500,00
6320 Pojištění 100 000,00 38 352,00 100 000,00
6330 Převody vlastním fondům 0,00 18 640 284,19 0,00
6399 Ostatní finanční operace 80 000,00 15 973,00 80 000,00
Výdaje celkem 11 465 890,18 25 410 043,81 12 903 159,00
Financování
Položka Název Schválený rozpočet 2022 Plnění rozpočtu k 31. 10. 2022 Návrh rozpočtu 2023
8xxx Financování 1 516 006,18 -4 179 764,81 740 455,00
Financování celkem 1 516 006,18 -4 179 764,81 740 455,00
Zpracovala: Radka Kostková
Vyvěšeno:  23. 11. 2022
Sejmuto:   16. 12. 2022
Zveřejněno na kamenné úřední desce OÚ Dolní Chvatliny a na elektronické úřední desce www.dolnichvatliny.cz v sekci úřední deska/finance. Písemné připomínky je možné vznášet do 8. 12 . 2022. Občané se k návrhu mohou také vyjadřovat ústně na zasedání zastupitelstva obce.

Komentáře jsou zavřeny.