Návrh rozpočtu na rok 2013

Obec Dolní Chvatliny

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2013

dle odvětvového členění (paragrafů)

Par.Název paragrafu příjmy výdaje

0000 Daňové příjmy 5585000.00 0.00
1031 Pěstební činnost 1000.00 21000.00
2212 Silnice 0.00 80000.00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 0.00 10000.00
2310 Pitná voda 0.00 1083258.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 0.00 40000.00
2333 Úpravy drobných vodních toků 0.00 15000.00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3000.00 0.00
3111 Předškolní zařízení 0.00 300000.00
3113 Základní školy 0.00 300000.00
3141 Školní stravování při MŠ 0.00 1000.00
3314 Činnosti knihovnické 0.00 11000.00
3319 Velký dechový orchestr 40000.00 109000.00
3326 Místní památky – kapličky, pomníky 0.00 400000.00
3399 Ostatní záležitostikultury 20000.00 55000.00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0.00 47000.00
3421 Využití volného času dětí a mládeže 0.00 38000.00
3429 Ostatní zájmová činnost – klubovny 12000.00 60000.00
3612 Bytové hospodářství 105000.00 25000.00
3631 Veřejné osvětlení 0.00 190000.00
3632 Pohřebnictví 0.00 48000.00
3635 Územní plánování 0.00 400000.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj 63958.00 14000.00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 0.00 10000.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1800.00 380000.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 0.00 100000.00
3725 Využívání, třídění odpadu 50000.00 0.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnouzeleň 0.00 75000.00
5212 Ochrana obyvatelstva 0.00 1000.00
5512 Požární ochrana – dobrovolná činnost 0.00 17000.00
6112 Zastupitelstva obcí 0.00 785000.00
6171 Činnost místní správy 55000.00 1271500.00
6310 Bankovní poplatky 0.00 10000.00
6320 Pojištění obce 0.00 40000.00

C E L K E M V KČ: 5936758.00 5936758.00

Vyvěšeno: 9. 11. 2012
Sejmuto: