Množství odevzdaného odpadu za rok 2023

Množství odevzdaného odpadu za rok 2023
Druh odpadu Celkem v tunách
Pneumatiky 0,29
Tašky a keramické výrobky 0,92
Směsi nebo oddělené frakce betonu, 23,29
cihel, tašek a keramických odpadů
Směsné stavební a demoliční odpady 3,68
Obaly obsahující zbytky nebezp. látek 0,01
Papír a lepenka 10,349155
Sklo 7,141546
Oděvy 0,494
Jedlý olej a tuk 0,111
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a 0,249
pryskyř. obsahující nebezpečné látky
Plasty 14,38
Kovy 0,467991
Biologicky rozložitelný odpad 71,9
Směsný komunální odpad 132,376858
Objemný odpad 3,971
Celkové náklady obce na svoz a likvidaci odpadů za rok 2023 činily 881515,70 Kč
Třídění komunálního odpadu
1)    Komunální odpad se třídí na složky:
a)    Biologické odpady rostlinného původu,
b)    Papír,
c)    Plasty včetně PET lahví,
d)    Sklo bílé nebo barevné,
e)    Kovy (železný šrot nebo obaly),
f)     Nebezpečné odpady,
g)    Objemný odpad,
h)    Směsný komunální odpad,
i)     Nápojové kartony
Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) a i
Sběr a svoz tříděného odpadu
1)    Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
2)    Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích: 
-      na bílé a barevné sklo u Obecního úřadu Dolní Chvatliny, u hasičské klubovny Mančice a naproti obecní klubovně v Horních Chvatlinách
-      na kovy u Obecního úřadu Dolní Chvatliny, u hasičské klubovny Mančice a naproti obecní klubovně v Horních Chvatlinách
-      nádoby na plast o objemu 240 l má ve výpůjčce od obce u své nemovitosti každá domácnost
-      nádoby na papír o objemu 240 l má ve výpůjčce od obce u své nemovitosti každá domácnost
Svoz železných kovů větších rozměrů bude zajišťován dle potřeby přímým odběrem z jednotlivých domácností (termín a způsob bude zveřejněn způsobem obvyklým se čtrnáctidenním předstihem).
3)    Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a)    Biologické odpady – barva hnědá
b)    Papír – barva modrá
c)    Plasty, PET lahve, nápojové kartony – barva žlutá,
d)    Sklo – barva zelena a bílá,
e)    Kovy – barva šedá,
4)    Interval svozu tříděného odpadu je: 
-       plast – 1 x měsíčně (zpravidla první pondělí v měsíci) 
-       papír – 1 x měsíčně (zpravidla první čtvrtek v měsíci)
-       sklo –  1 x měsíčně
-       kovy – 4 x ročně
5)    Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
1)    Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován jednou ročně jejich odebíráním u Obecního úřadu v Dolních Chvatlinách přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených, popř. je možno jej osobně předat po předchozí dohodě pracovníkům OÚ. Informace o sběru jsou zveřejňovány způsobem obvyklým. 
Sběr a svoz objemného odpadu
1)    Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob.
2)    Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dle potřeby jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány způsobem obvyklým. Dále má domácnost 2 x ročně  (nutnost mít uhrazené místní poplatky a na základě vydaného potvrzení OÚ) možnost odvézt velkoobjemový odpad na náklady obce přímo do areálu svozové firmy Nykos a. s. (první sobota v měsíci v čase od 8.00 do 13.00 hodin) 
Shromažďování směsného komunálního odpadu a bioodpadu 
1)    Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:
a)    typizované sběrné nádoby popelnice o objemu 110, 120 a 240 litrů určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,
b)    odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
2)    sběrné nádoby na bioodpad rostlinného původu (doporučeno 1 ks 240 l na nemovitost) 
3)    Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
4)    Interval svozu směsného odpadu je čtrnáctidenní po celý rok.
5)    Interval svozu bioodpadu rostlinného původu je čtrnáctidenní v době od 1. dubna do 30. listopadu a měsíční od 1. prosince do 31. března.
Nakládání se stavebním odpadem
1)    Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.
2)    Zájemce o odvoz a likvidaci stavebního odpadu si toto zajišťuje sám a na své náklady.
3)    Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.
Zpětný odběr elektrozařízení
Zpětný odběr elektrozařízení je prováděn v „Místě zpětného odběru“ u budovy Obecního úřadu v Dolních Chvatlinách, vždy v pondělí v době od 16.00 do 18.00 hodin nebo po předchozí dohodě s pracovníky OÚ tak, aby toto elektrozařízení bylo vždy osobně předáno odpovědnému pracovníkovi.

Komentáře jsou zavřeny.